Statsrådets redogörelse om genomförandet av FN:s handlingsplan för hållbar utveckling: målet är ett kolneutralt och jämlikt Finland

Statsrådets kommunikationsavdelning
2.2.2017 11.54
Pressmeddelande 50/2017

Torsdagen den 2 februari överlämnade statsrådet till riksdagen en redogörelse om planerna för genomförandet av FN:s handlingsplan för hållbar utveckling. Målet är att Finland före år 2030 ska vara kolneutralt och resurssmart samt präglas av likvärdighet, jämlikhet och kunnande.

Den globala handlingsplanen för hållbar utveckling Agenda2030 som godkändes år 2015 förpliktar och ger riktlinjerna för Finlands och övriga länders långsiktiga främjande av hållbar utveckling. Syftet med planen är att lyfta den globala utvecklingen in på ett spår som tryggar människors välmående och mänskliga rättigheter samt den ekonomiska välfärden och stabiliteten i samhället på ett sätt som är hållbart med tanke på miljön och som gör slut på den extrema fattigdomen i världen. Målet är att extrem fattigdom inte ska existera.

Genomförandet av Agenda 2030 i Finland ska i enlighet med regeringens riktlinjer utgå från två teman. För att bygga upp ett kolneutralt och resurssmart Finland bör man i första hand effektivisera användningen av energi, resurser och material samt öka andelen förnybara energiformer på ett hållbart sätt. I Finland ska man skapa sådana produkter, tjänster och innovationer som inte inverkar negativt på klimatet, främja exporten av dessa och utveckla ekonomiska sektorer och affärsmodeller med låga utsläpp. 

Målet i fråga om att Finland ska präglas av likvärdighet, jämlikhet och kunnande förutsätter att man förebygger ungdoms- och långtidsarbetslöshet, marginalisering av olika befolkningsgrupper, polarisering på arbetsmarknaden samt differentiering i fråga om boende och bostadsområden. Dessutom bör man minska hälsoskillnaderna, främja jämställdheten mellan könen, stödja det livslånga lärandet samt förbättra nivån på befolkningens utbildning och kunnande. Likvärdigheten kan stödjas genom att säkerställa att invånare i alla åldrar har tillgång till tjänster på lika villkor.

Det viktigaste verktyget för genomförandet av handlingsplanen är det samhälleliga åtagande för hållbar utveckling som inleddes 2013. Tanken bakom det är att företag, samfund, läroanstalter, förvaltning, partier, städer och andra aktörer ska förbinda sig till egna konkreta åtgärder för att uppnå de gemensamma målen.  Den plan som i dag redan omfattar över 400 förbindelser främjar den hållbara utvecklingen i det finländska samhället. 

Främjandet av hållbar utveckling ska ingå i regeringens årsberättelse och därmed möjliggöra en granskning av regeringens arbete som beaktar den hållbara utvecklingen. Dessutom ska riksdagen delta i arbetet mera än tidigare.

Avsikten är att planen ska vara varaktig. Huvudtemana och de politiska principerna, dvs. långsiktighet, konsekvens och delaktighet, och uppföljnings- och utvärderingssystemet gäller fram till 2030. Däremot kan de åtgärder som väljs variera beroende på regeringsperioden.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, timo.lankinen(at)vnk.fi och Marja Innanen, biträdande generalsekreterare, tfn 040 777 5582, marja.innanen(at)vnk.fi, statsrådets kansli

Det samhälleliga åtagandet
kestavakehitys.fi