Valtioneuvoston selonteko YK:n kestävän kehityksen ohjelman toimeenpanemiseksi: tavoitteena hiilineutraali ja tasa-arvoinen Suomi

Government Communications Department
Julkaisuajankohta 2.2.2017 11.54
Tiedote 50/2017

Valtioneuvosto antoi torstaina 2. helmikuuta eduskunnalle selonteon suunnitelmistaan YK:n kestävän kehityksen ohjelman toimeenpanemiseksi. Päämääränä on hiilineutraali ja resurssiviisas sekä yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja osaava Suomi vuoteen 2030 mennessä.

Vuonna 2015 hyväksytty globaali toimintaohjelma Agenda2030 velvoittaa ja ohjaa Suomea ja muita maita edistämään kestävää kehitystä pitkäjänteisesti.  Ohjelman tavoitteena on kääntää globaali kehitys uralle, jossa ihmisten hyvinvointi ja ihmisoikeudet, talouden vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Äärimmäinen köyhyys maailmasta poistetaan.

Agenda 2030 -ohjelman toimeenpano Suomessa rakentuu hallituksen linjausten mukaisesti kahdelle teemalle. Hiilineutraalin ja resurssiviisaan Suomen rakentamiseksi tulee ennen kaikkea parantaa energia-, resurssi- ja materiaalitehokkuutta sekä kasvattaa uusiutuvien energiamuotojen osuutta kestävästi. Suomessa tulee tuottaa ilmastomyönteisiä tuotteita, palveluita ja innovaatioita, edistää niiden vientiä sekä kehittää vähäpäästöisiä talouden sektoreita ja liiketoimintamalleja.

Yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja osaava Suomi -tavoitteen saavuttaminen edellyttää nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden, eri väestönosien syrjäytymisen, työmarkkinoiden polarisaation sekä asumisen ja asuinalueiden eriytymisen ehkäisyä. Lisäksi tulee kaventaa terveyseroja, edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, tukea elinikäistä oppimista sekä nostaa väestön koulutus- ja osaamistasoa. Yhdenvertaisuutta tukee tasa-arvoinen palvelujen saatavuus myös ikääntymisen eri vaiheissa.

Keskeinen väline toimintaohjelman toteuttamisessa on vuonna 2013 käynnistetty kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Sen ajatuksena on, että yritykset, yhteisöt, oppilaitokset, hallinto, puolueet, kaupungit sekä muut tahot voivat antaa oman konkreettisen toimenpidesitoumuksensa yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Nyt jo yli 400 sitoumusta kattava kokonaisuus voidaan nähdä koko suomalaisen yhteiskunnan kestävän kehityksen edistämissuunnitelmana.

Kestävän kehityksen edistäminen otetaan osaksi hallituksen vuosikertomusta ja siten mahdollistetaan hallituksen työn tarkastelu kestävän kehityksen näkökulmasta. Lisäksi eduskunta kytketään työhön mukaan aiempaa vahvemmin.

Suunnitelman on tarkoitus kestää aikaa. Pääteemat ja politiikkaperiaatteet - pitkäjänteisyys, johdonmukaisuus ja osallistavuus - sekä seuranta- ja arviointijärjestelmä on määritelty vuoteen 2030 asti. Sen sijaan valitut toimet saattavat vaihtua hallituskausittain.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300, timo.lankinen(at) vnk.fi ja apulaispääsihteeri Marja Innanen, p. 040 777 5582, marja.innanen(at)vnk.fi, valtioneuvoston kanslia


Yhteiskuntasitoumus
kestavakehitys.fi