Lainsäädännön arviointineuvosto
Yritysten kestävyysraportointi: hallituksen esityksen hyötyjä tulisi kuvata tarkemmin

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 6.10.2023 12.30
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon niin sanottua yritysten kestävyysraportointia koskevasta hallituksen esityksestä. Esityksen vaikutuksista saa kohtalaisen hyvän käsityksen, mutta kestävyysraportoinnin hyödyt jäävät epäselviksi.

Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön yritysten kestävyysraportointia koskeva Euroopan unionin direktiivi. Esityksen tarkoituksena on parantaa sijoittajien ja muiden sidosryhmien saamia tietoja, joita ne tarvitsevat arvioidakseen ilmastonmuutoksesta ja muista kestävyyskysymyksistä aiheutuvia riskejä. Yritykset velvoitettaisiin myös toimittamaan tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksena digitaalisessa muodossa Patentti- ja rekisterihallitukselle. Direktiivi koskee pörssiyhtiöitä ja suuria osakeyhtiöitä, mutta Suomessa sen velvoitteiden ehdotetaan ulottuvan osuuskuntiin sekä suuriin eläkesäätiöihin- ja kassoihin.

Valtioneuvosto antoi niin sanotun yritysten kestävyysraportointia koskevan esityksen eduskunnalle 28.9.2023.  Arviointineuvosto pitää moitittavana työ- ja elinkeinoministeriön menettelyä, jossa se ei toimittanut hallituksen esitysluonnosta arviointineuvoston käsiteltäväksi.

Vaikutuksia yrityksille ja direktiivin kansallista liikkumavaraa on kuvattu hallituksen esityksessä kohtalaisen hyvin. Esityksestä ei kuitenkaan käy ilmi, onko suomalaisten yritysten vastuullisuudessa tällä hetkellä ongelmia, ja jos on, millaisia ne ovat. Esityksen perusteella ei myöskään saa riittävää käsitystä lakien ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutuksista tai muista yhteiskunnalle tulevista hyödyistä.

Hallituksen esityksessä olisi tullut kuvata, millaiset yritykset ovat tiedonantovelvollisuuden alaisia. Esityksessä todetaan, että pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan standardin informaatiovaatimukset saattavat olla sangen mittavat. Selvittämättä esimerkiksi jää, ovatko tiedonantovelvollisuuden alaiset yritykset suurimmaksi osaksi pk-yrityksiä. Asiaa olisi kannattanut havainnollistaa muutaman tyypillisen esimerkin kautta.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi koskevasta hallituksen esityksestä (TEM082:00/2022, HE 20/2023 vp). Lausunto on julkinen.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitys täyttää hyvin lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen vaatimukset. Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitystä olisi pitänyt täydentää neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista. 

Lisätietoja: arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 202, erityisasiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 589

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.