Lainsäädännön arviointineuvosto
Millaisia yrityksiä yritysvastuudirektiivi erityisesti koskee?

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 23.2.2023 15.33
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle valtioneuvoston kirjelmästä ja jatkokirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta (yritysvastuudirektiivi). Kirjelmien perusteella saa hyvän käsityksen direktiiviehdotuksen tavoitteista. Keskeiset vaikutukset on käsitelty pääosin perusteellisesti.

EU:n yritysvastuudirektiivin tavoitteena on lisätä ihmisoikeuksien kunnioittamista ja ympäristönsuojelua. Direktiivillä yrityksille säädettäisiin asianmukaisen huolellisuuden velvoite. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksellä tulee olla prosessit oman, tytäryhtiöiden ja vakiintuneiden liikekumppaneiden toiminnasta aiheutuvien haitallisten ihmisoikeus- ja ympäristövaikutusten tunnistamiseen, ehkäisemiseen ja korjaamiseen.

Kirjelmistä ilmenee Suomen kannalta olennaiset asiat ja keskeiset ehdotukset on kuvattu selkeästi. Arviointineuvosto katsoo, että direktiivin kansallisen liikkumavaran käyttökohteita tulee kuitenkin kuvata tarkemmin asian käsittelyn edetessä.

Ehdotetulla sääntelyllä olisi merkittäviä taloudellisia vaikutuksia suomalaisten yritysten ja viranomaisten toiminnalle. Kirjelmistä ei ilmene selkeästi, minkä sektorin yrityksiin direktiivin velvoitteet erityisesti kohdistuvat ja miten direktiivi vaikuttaa yritysten nykytilaan. Millaiset yritykset esimerkiksi jäävät direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle? Missä maissa tai alueilla suomalaisilla yrityksillä on toimintaa, joissa direktiivin velvoitteilla on erityisesti merkitystä?

Kirjelmien mukaan Suomessa ei ole sellaista viranomaista, jonka tehtäviin uusi direktiivin mukainen valvontatehtävä luontevasti istuisi, vaan valvontatehtävää varten olisi tarkoituksenmukaista perustaa uusi viranomainen.  Arviointineuvosto katsoo, että asian jatkovalmistelussa tulisi arvioida tällaisen uuden viranomaisen perustamisesta aiheutuvia kustannuksia sekä viranomaisen toiminnasta aiheutuvia jatkuvaluonteisia kustannuksia. Lisäksi tulisi perustella, miksi valvontatehtävä ei sovellu jonkin olemassa olevan viranomaisen tehtäväksi.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu valtioneuvoston kirjelmästä (U 35/2022 vp) ja jatkokirjelmästä (UJ 33/2022 vp) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta, jotka työ- ja elinkeinoministeriö on antanut eduskunnalle.

Arviointineuvosto suosittelee, että lausunnossa esitetyt kehittämisehdotukset otetaan huomioon asian jatkovalmistelussa ja tarkemmissa vaikutusarvioinneissa.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417, erityisasiantuntija Essi Römpötti, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 125, arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 202 ja erityisasiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 589.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.