Luonnos uudeksi päästökauppalaiksi lausunnolle

liikenne- ja viestintäministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 30.6.2023 14.59
Tiedote
Rahtilaiva avomerellä

Työ- ja elinkeinoministeriö lähetti 30.6.2023 lausunnolle luonnoksen uudeksi päästökauppalaiksi. Samalla ehdotetaan kumottavaksi nykyinen päästökauppalaki ja laki lentoliikenteen päästökaupasta. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön muutettu päästökauppadirektiivi laitosten, meriliikenteen ja lentoliikenteen päästökaupan osalta.

Lisäksi ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön päästökauppadirektiiviin sisältyvät kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestö ICAO:ssa hyväksyttyä lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen hyvitysjärjestelmä CORSIAa koskevat säännökset sekä uuden, erillisen tieliikenteen, rakennusten ja muiden toimialojen päästökaupan vuotta 2024 koskeva päästöjen raportointivelvoite. 

Lausuntoja lakiluonnoksesta voi antaa 11.8.2023 saakka Lausuntopalvelu.fi-sivustolla julkaistuun lausuntopyyntöön. Esitys liittyy valtion vuoden 2024 talousarvioesitykseen, ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024. 

EU:n päästökauppadirektiivin uudistuksella vastataan EU:n päästövähennystavoitteiden kiristymiseen. Samalla laajennetaan päästökaupan vaikuttavuutta uusille toimialoille. EU:n yleisen päästökaupan piiriin kuuluvat tällä hetkellä suuret teollisuus- ja energiantuotantolaitokset sekä Euroopan talousalueen sisäinen lentoliikenne. Päästökauppa on EU:n unionitason keskeisin politiikkatoimi päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että päästökauppalain soveltamisalaa laajennetaan ja täsmennetään vastaamaan päästökauppadirektiivin muutoksia. Lain soveltamisala laajenisi kattamaan laitosten ja lentoliikenteen lisäksi myös meriliikenteen.

Teollisuus- ja energiantuotantolaitoksia koskeviin määräyksiin tiukennuksia 

Voimassa olevaan päästökauppalakiin verrattuna suurimmat direktiivimuutokset laitosten osalta edellyttävät lähes yksinomaan biomassaa polttoaineenaan käyttävien laitosten soveltamisalan rajausta koskevien ehtojen muuttamista sekä soveltamisalalla toimivien päästöttömien laitosten ja jätteenpolton sisällyttämistä soveltamisalaan. Jätteenpolttoon sovellettaisiin direktiivin mukaisesti päästöjen tarkkailua ja raportointia.

Lakiin ehdotetaan uuden direktiivin mukaiset muutokset maksutta jaettavien päästöoikeuksien myöntämiseen. Laitosten osalta niiden määrää vähennetään hiilirajamekanismiasetuksen (CBAM) mukaisilla toimialoilla. Päästöoikeuksien myöntämisen ehtoja kiristetään 2026 alkaen siten, että jatkossa osan laitoksista tulee osoittaa toteuttaneensa direktiivissä määritettyjä energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä toimia saadakseen maksutta myönnettävät päästöoikeudet täysimääräisesti. 

Meriliikenne osaksi päästökauppaa, Suomi soveltaa saaripoikkeusta

Meriliikenne liitetään 1.1.2024 alkaen asteittain osaksi EU:n päästökauppajärjestelmää. Direktiivissä on merkittävää harkintavaltaa liittyen saaripoikkeuksen soveltamiseen. Jäsenvaltio voi päättää, sovelletaanko poikkeusta vuosina 2024–2030.

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan, että Suomi soveltaisi saaripoikkeusta Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliseen liikennöintiin. Saaripoikkeuksen käytöstä linjattiin hallitusohjelmassa. Poikkeuksen piiriin kuuluisivat bruttovetoisuudeltaan 5 000 tonnin ja sitä suurempien matkustaja-autolauttojen matkat. Näiden alusten ei tarvitsisi palauttaa päästöjään vastaavaa määrää päästöoikeuksia. Poikkeus vähentäisi päästökaupan haitallisia vaikutuksia Ahvenanmaan kansantalouteen ja saavutettavuuteen.

Lentoliikenteeseen päästökauppaan mukaan uusiutuvien polttoaineiden tukimekanismi

Lentoliikenteen jo sovellettavaa päästökauppaa tehostetaan 1.1.2024 alkaen. Päästökaupan ilmastovaikuttavuutta lisätään poistamalla asteittain maksutta jaettavat päästöoikeudet vuoteen 2026 mennessä. Myös päästöoikeuksien kokonaismäärää vähennetään. Päästökauppaan lisätään uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön tukimekanismi, jonka tarkoituksena on lisätä kestävämpien lentopolttoaineiden käyttöä ja päästövähennyksiä kaventamalla fossiilisen ja uusiutuvan polttoaineen hintaeroa. 

Lausunnot lakiluonnoksesta annetaan Lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen ministeriöihin sähköpostilla tai postitse. Lausunnon antajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan sivustolla. Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, voidaan se toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem(at)gov.fi. Lausunnossa tulee mainita asianumero VN/30314/2022.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Anna-Maija Sinnemaa, TEM, p. 0295 047 303 (kiinteät laitokset ja yleinen päästökauppa)
erityisasiantuntija Eleonoora Eilittä, TEM, p. 0295 047 235 (lainsäädännön valmistelu)
neuvotteleva virkamies Laura Sarlin, p. 0295 342 063, laura.sarlin(at)gov.fi (merenkulku)
ylitarkastaja Joona Huhtakangas, p. 0295 342 131, joona.huhtakangas(at)gov.fi (lentoliikenne)