Arviointineuvosto vammaispalvelulaista: Vaikutukset hyvin arvioitu, mutta kohderyhmiä voisi tarkentaa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 23.6.2022 12.09
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon hallituksen esityksestä vammaispalvelulaiksi. Esitys on pääosin hyvin valmisteltu ja vaikutusarviot on tehty huolella. Lain kohderyhmät jäävät kuitenkin osin epäselviksi.

Vammaispalvelulailla toteutettaisiin vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista yhteiskunnassa. Lisäksi lailla tuettaisiin itsenäistä elämää, itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä turvattaisiin yksilölliset ja laadukkaat palvelut.

Esityksen vaikutuksia on arvioitu hyvin. Arviointineuvosto pitää laskelmia ansiokkaasti tehtyinä, etenkin kun laskelmien tietopohja on vajavainen. Vaikutusarvioinnin oletuksia on kuvattu avoimesti ja selkeästi. Esityksessä on useita hyviä taulukoita, jotka kuvaavat vaikutuksia havainnollisesti. Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että uudistuksen lisäkustannuksia (22 milj. euroa) on suhteutettu kuntien järjestämien vammaispalveluiden kokonaiskustannuksiin (2,6 mrd. euroa).

Arviointineuvosto katsoo, että esityksessä tulisi kuvata tarkemmin ihmisryhmiä, joilla on jokin vamma tai toimintarajoite, vaikka tilastotiedot ovat puutteellisia. Vaikutusten kohdentumista helpottaisi suuntaa antavat lukumäärät kohderyhmistä. 

Esityksessä tulisi käsitellä ikääntymisrajauksen vaikutuksia yhdenvertaisuuteen. Esitysluonnoksen perusteella jää käsitys, että osalla palvelut heikentyvät ja asiakasmaksut kasvavat.

Esitys on kirjoitettu ymmärrettävästi, mutta esitysluonnosta voisi monin paikoin tiivistää. Arviointineuvoston näkemyksen mukaan esitysten tulisi olla napakoita ja informatiivisia.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto liittyy hallituksen esitysluonnokseen vammaispalvelulaista (STM083:00/2019), jonka sosiaali- ja terveysministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön 27.5.2022. 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos vastaa pääosin säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitystä täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417, erityisasiantuntija Essi Römpötti, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö, p. 0295 160 125 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö, p. 0295 160 202

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.