Medborgarrådets bedömningar av hållbar utveckling i Finland mer kritiska än tidigare

18.2.2021 18.11 | Publicerad på svenska 19.2.2021 kl. 13.00
Nelikenttä, johon sijoitettu tekstissä näkyviä indikaattoreita Hyökkää, Vahvista, Varmista ja Huolestu -sektoreihin.
Bild: Medborgarrådet resultat 2021 i korthet

Medborgarrådet för hållbar utveckling arrangerades för tredje gången i januari 2021. Det samlade cirka 500 finländare för att bedöma nuläget för hållbar utveckling i Finland. Jämfört med tidigare år förhöll sig deltagarna i år mer kritiska till nuläget för hållbar utveckling och den senaste tidens utveckling.

De frivilliga deltagarna i medborgarrådet för hållbar utveckling bedömde olika delområden inom hållbar utveckling, till exempel sysselsättning och klimatneutralitet, utifrån sakkunnigtexter. Resultaten av bedömningarna ska utnyttjas i regeringens och riksdagens arbete.

Deltagarna i medborgarrådet bedömde både nuläget för hållbar utveckling och den senaste tidens utveckling. De placerade de olika delområdena i fyra kategorier: delområden där det goda nuläget måste garanteras även i framtiden, områden där den gynnsamma utvecklingen måste stärkas, områden som det gäller att ge akt på och områden där läget ser så dåligt ut att det krävs särskilda åtgärder för att rätta till det.

Medborgarrådet bedömde läget för hållbar utveckling kring 2020, vilket betyder att de förändringar som coronapandemin medfört ännu inte syntes i alla material. Deltagarna hade emellertid möjlighet att föra fram sin egen bedömning av coronapandemins följder med tanke på hållbar utveckling.

”Medborgarrådet förhöll sig mer kritiskt till läget för hållbar utveckling jämfört med tidigare år. Särskilt uttryckte rådet sin oro över de unga och naturen. Många deltagare upplevde att utvecklingen går i en sämre riktning och att det behövs snabba åtgärder”, berättar Sami Pirkkala, som är ledande sakkunnig vid statsrådets kansli.

Garantera: Pressfriheten måste garanteras även i framtiden

Enligt deltagarna i medborgarrådet gäller det att hålla fast vid flera delområden som faller inom ramen för social hållbarhet, såsom lärande i arbete, deltagande i vuxenutbildning och livskvalitet. Deltagarna berömde särskilt Finlands placering i det internationella pressfrihetsindexet. Många uttryckte emellertid oro över koncentrationen inom mediebranschen och hotet mot journalister.

”Läget ser bra ut med tanke på pressfriheten, men det globala hotet mot journalister väcker oro också i Finland”, kommenterade en deltagare.

Stärk: Åtgärder för minskade utsläpp

Deltagarna i medborgarrådet ser växthusgasutsläppen som ett av de få frågor med anknytning till hållbar utveckling där det skett en positiv utveckling under de senaste åren. Den gynnsamma utvecklingen bör dock fortsätta för att målet om klimatneutralitet ska kunna nås. Deltagarna fäste också uppmärksamhet vid förflyttningar av utsläpp till andra länder och vid klimatbelastningen från utsläppen från exempelvis konsumtion och privatbilism.

”Det är positivt att utsläppen har minskat. De borde dock minska ytterligare, och dessutom orsakar finländarnas konsumtion utsläpp också i andra delar av världen”, kommenterade en deltagare i medborgarrådet.

Ge akt på: Ojämlikheten riskerar att öka

Den ökade ojämlikheten i samhället, såsom ungdomars försämrade läskunnighet och ökade inkomstskillnader, väckte oro bland deltagarna i medborgarrådet. Trots att läget ser bra ut i internationell jämförelse fruktar deltagarna att coronapandemin i framtiden kommer att öka ojämlikheten ytterligare. ”Inkomstskillnader bidrar till ökad ojämlikhet i samhället. Låga inkomster som går i arv och koncentrationen av problem hos samma personer innebär en stor utmaning. Det är också oroväckande att de allra rikaste har blivit ännu rikare.”

Åtgärda: Mindre belastning på människorna och miljön

Deltagarna i medborgarrådet efterlyste olika åtgärder för miljön och mot belastning i vardagen inom ramen för temat hållbar utveckling. De poängterade särskilt att arbetsbelastningen har blivit för stor om utbrändhet är ett normalt tillstånd. När det gäller miljötemana krävde deltagarna åtgärder bland annat för att upprätthålla naturens mångfald och slopa miljöskadliga stöd.

”Det är alarmerande att mer än hälften upplever sitt arbete som tungt. Jag tror att det hänger samman med kraven på produktivitet. Det borde vara möjligt för var och en att själv bestämma hur många timmar man vill arbeta, och möjligheterna till deltidsarbete borde förbättras”, skrev en deltagare i medborgarrådet.

På dessa områden bedömdes nuläget och den senaste tidens utveckling se dåliga ut i Finland.

Bild: Medborgarrådet resultat 2021 i korthet

Medborgarrådet arbetade från den 25 till den 31 januari 2021. Resultaten av medborgarrådet offentliggjordes den 18 februari 2021.