Seurantaa ja keskustelua kestävän kehityksen tilasta

Palvelussa käydään avointa tietopohjaista keskustelua kestävän kehityksen tilasta. Sen on tuottanut ja sitä ylläpitää valtioneuvoston kanslia yhdessä Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kanssa.

Seurannan ja sen synnyttämän keskustelun avulla pyritään

  • muodostamaan kokonaiskuva siitä, miten Suomi onnistuu kestävän kehityksen edistämisessä sekä
  • tunnistamaan kestävän kehityksen kipupisteitä ja johdonmukaisen politiikan haasteita.

Valtioneuvoston kanslia ja kestävän kehityksen toimikunta poimivat keskustelusta aiheita, joita edistetään eri tavoin. Pääviestit kootaan yhteen vuosittain toukokuussa Kestävän kehityksen tila- ja tulevaisuus -tilaisuudessa.

Seuranta

Seurannan lähtökohtana on kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus - Suomi jonka haluamme 2050. Yhteiskuntasitoumus on Suomen tapa toimeenpanna YK:ssa sovittua globaalia kestävän kehityksen toimintaohjelmaa ja sen tavoitteita (Agenda 2030).

Sitoumuksen kahdeksan tavoitetta määrittävät kestävän kehityksen tavoitetilan Suomessa vuonna 2050. Tavoitteet on määritellyt Suomen kestävän kehityksen toimikunta vuonna 2013.

Etenemistä kohti tavoitetilaa tarkastellaan kymmenen sitoumukseen kytkeytyvän indikaattorikorin avulla. Indikaattorikorit on määritellyt seurannan asiantuntijaverkosto keväällä 2017. 

Kunkin kori sisältää 4-5 indikaattoria. Indikaattoreiden tilanne päivitetään koreittain kerran vuodessa. Päivityksen yhteydessä korin sisällön tunteva viranomainen laatii indikaattoreista tulkinnan, jossa tarkastellaan korin tilannetta kestävän kehityksen näkökulmasta. Korit päivitetään syys- ja toukokuun välillä. Kunkin korin päivitysajankohdasta on alustava arvio.

Tulkinta lähtökohtana avoimelle keskustelulle

Pohjatulkinta on näkemys indikaattoriarvojen muutosten merkityksestä kestävän kehityksen näkökulmasta. Moniarvoinen yhteiskunta rakentuu kuitenkin erilaisille ja ristiriitaisillekin tulkinnoille. Valtioneuvoston kanslia ja Suomen kestävän kehityksen toimikunta kannustavat tutkijoita, asiantuntijoita ja kansalaisia esittämään erilaisia tulkintoja, jotka auttavat myös tunnistamaan kestävään kehitykseen liittyviä johdonmukaisen politiikan haasteita.

Indikaattorikorin sivulla esitellään yhteys yhteiskuntasitoumuksen tavoitteisiin ja aihepiirin merkitys kestävän kehityksen edistämisessä. Tulkinta, joka laaditaan korin sisällön kannalta keskeisten tutkimuslaitosten ja ministeriöiden yhteistyönä, esittelee indikaattoreiden muutokset ja tulkitsee muutosten merkitystä kestävän kehityksen näkökulmasta.

Lukijoiden toivotaan kommentoivan indikaattorimuutoksia ja tulkintaa. 

Keskusteluun voi osallistua esimerkiksi kertomalla

  • oman näkemyksesi indikaattorimuutosten merkityksestä tai syistä
  • aihepiiriin liittyvästä tutkimuksesta
  • näkemyksiä politiikkavaihtoehdoista tai -ratkaisuista, joilla kestävän kehityksen toteutumista voitaisiin edistää.

Kestävän kehityksen indikaattorit

Seurantakoreissa käytettävät indikaattorit on määritelty seurannan asiantuntijaverkostossa. Indikaattorien määrittelytyö on eräiltä osin vielä kesken.

Indikaattorikokoelma 23.11.2017

Ota yhteyttä

Sami Pirkkala, johtava asiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Hallituspolitiikan yksikkö 0295160487