Utbildning och kompetensutveckling

Hållbar utveckling förutsätter förmåga och intresse att följa samhällets och den globala gemenskapens utveckling, att delta i diskussionen om denna utveckling och att agera i enlighet med förutsättningarna för hållbar utveckling. Denna förmåga och detta intresse utvecklas och skapas i familjer, i småbarnspedagogiken, i skolor och läroanstalter och på fritiden.

Den allmänna utvecklingen i utbildningsnivån är ett tecken på kompetensutveckling bland hela befolkningen. Utbildningsnivån mäts utifrån antalet examina på olika utbildningsstadier, men också vuxenutbildningen med sin varierande praxis utvecklar kompetensen.

Indikatorer som expertnätverket valt

  1. Antalet daghem, skolor och läroanstalter för hållbar utveckling
  2. Livslångt lärande och deltagande i utbildning
  3. Forsknings- och utvecklingsutgifternas andel av BNP
  4. Samhällskunskaper och läskunnighet

Uppföljningskorgen och målen för det samhälleliga åtagandet

Jämlika möjligheter till välfärd
Ett samhälle med delaktiga människor
Hållbart arbete
Ett kolneutralt samhälle
En resurssmart ekonomi
Levnadssätt som respekterar naturens bärkraft
Naturhänsyn i beslutsfattandet