Utbildning och kompetensutveckling

Hållbar utveckling förutsätter förmåga och intresse att följa samhällets och den globala gemenskapens utveckling, att delta i diskussionen om denna utveckling och att agera i enlighet med förutsättningarna för hållbar utveckling. Denna förmåga och detta intresse utvecklas och skapas i familjer, i småbarnspedagogiken, i skolor och läroanstalter och på fritiden.

Den allmänna utvecklingen i utbildningsnivån är ett tecken på kompetensutveckling bland hela befolkningen. Utbildningsnivån mäts utifrån antalet examina på olika utbildningsstadier, men också vuxenutbildningen med sin varierande praxis utvecklar kompetensen.

Indikatorer som expertnätverket valt

  1. Antalet daghem, skolor och läroanstalter för hållbar utveckling
  2. Livslångt lärande och deltagande i utbildning
  3. Forsknings- och utvecklingsutgifternas andel av BNP
  4. Samhällskunskaper och läskunnighet

Uppföljningskorgen och målen för det samhälleliga åtagandet

Jämlika möjligheter till välfärd
Ett samhälle med delaktiga människor
Hållbart arbete
Ett kolneutralt samhälle
En resurssmart ekonomi
Levnadssätt som respekterar naturens bärkraft
Naturhänsyn i beslutsfattandet

Utbildning och kompetensutveckling 2021
Biblioteksbesöken minskade till följd av coronapandemin

13.1.2022 13.39
Kuvituskuva artikkeliin. Kuva luokkahuoneessa työskentelystä.
Finländarnas utbildningsnivå stiger sakta men säkert, dock i långsam takt jämfört med de centrala jämförelseländerna. Man kan se oroväckande drag i hur de ungas kunnande utvecklas, enligt OECD:s måttstock, och detsamma gäller vuxnas deltagande i kompetensutveckling. I och med att biblioteken stängdes på grund av coronaviruspandemin minskade antalet fysiska biblioteksbesök med 20 procent. Kurvan för FUI-satsningar har efter en lång nedgång vänt uppåt igen. Inga nya PISA-resultat finns att tillgå, eftersom PISA-proven sköts upp med ett år.

Utbildning och kompetensutveckling 2020
Finländarna utvecklar aktivt sin kompetens och utnyttjar flitigt kulturtjänster

12.4.2021 10.43
Finländarnas utbildningsnivå stiger sakta men säkert, dock i långsam takt jämfört med de centrala jämförelseländerna. Man kan se oroväckande drag i hur de ungas kunnande utvecklas, enligt OECD:s måttstock, och detsamma gäller vuxnas deltagande i kompetensutveckling. Biblioteken är en viktig kulturtjänst för finländarna, och andelen digitala biblioteksbesök ökar stadigt. Kurvan för FUI-satsningar har efter en lång nedgång vänt uppåt igen. Oroväckande utvecklingsförlopp kan observeras bl.a. när det gäller de vuxnas deltagande i utbildning och de ungas PISA-resultat.