Samhällen och boende

I enlighet med det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling är vårt mål att främja boendemöjligheter som anpassas efter livssituationen. Vi behöver hållbara och trygga samhällen där arbetsplatser, boende, mångsidig service, hållbara trafiksystem samt grönområden och vattenområden stöder det ekonomiska, sociala, kulturella och miljömässiga välbefinnandet.

Behovet av trafik bör minskas och samtidigt ska det skapas samhällsstrukturer som uppmuntrar till hälsosamma och hållbara sätt att förflytta sig. Alltför stor differentiering och ojämlikhet mellan samhällen ska förebyggas genom att en balanserad befolkningsstruktur i bostadsområden säkerställs. I och med klimatförändringen bör vi dessutom förbereda oss på förändrade klimat- och vattenförhållanden.

Indikatorer som expertnätverket valt

  1. Personer över 75 år som bor hemma
  2. Boendeutgifter
  3. En enhetlig samhällsstruktur och kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar
  4. Dagligvarubutikernas tillgänglighet
  5. Översvämningsrisk

Uppföljningskorgen och målen för det samhälleliga åtagandet

Jämlika möjligheter till välfärd
Ett samhälle med delaktiga människor
Hållbara samhällen och lokala gemenskaper
En resurssmart ekonomi