Konsumtion och offentlig upphandling

Syftet med det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling är att skapa hållbara och trygga samhällen där man minskar behovet av trafik, ser till att landsbygden och städerna är livskraftiga och stärker den sociala gemenskapen. Vårt mål är att globalt få konsumtionen av naturresurser på en hållbar nivå med tanke på miljön.

För att målen ska kunna uppnås förutsätts det utöver teknisk utveckling också anpassning till en mer resurssmart och utsläppssnål ekonomi. Konsumenternas och företagens globala ekologiska fotavtryck måste bli mindre. Export av hållbara finländska lösningar kan ha en positiv miljöpåverkan. När det gäller boende, trafik och mat måste det vara så enkelt och lönsamt som möjligt att göra konsumentval som sparar på naturresurserna. Den offentliga sektorn har till uppgift att möjliggöra detta och föregå med gott exempel. 

Indikatorer som expertnätverket valt

  1. Konsumtionens koldioxidavtryck
  2. Konsumtionen av vegetabiliska livsmedel och livsmedel av kött och fisk
  3. De genomsnittliga koldioxidutsläppen från person- och paketbilar som har förstagångsregistrerats
  4. Uppkomsten av kommunalt avfall

Uppföljningskorgen och målen för det samhälleliga åtagandet

Hållbara samhällen och lokala gemenskaper
Levnadssätt som respekterar naturens bärkraft
Naturhänsyn i beslutsfattandet