Naturens och miljöns tillstånd

Ekologisk hållbarhet utgör grunden för hållbar utveckling och är en förutsättning för välbefinnande på lång sikt. Den förmåga som naturens system har att upprätthålla funktioner som är livsviktiga för människans och andra arters välbefinnande har satts på spel. Vår verksamhet måste anpassas till gränserna för naturens bärkraft och till dess förmåga att förnya sig så att vi kan trygga goda livsbetingelser både i Finland och globalt.

Indikatorerna möjliggör analys av den biologiska mångfaldens och vattendragens tillstånd, luftkvaliteten och de offentliga satsningarna på miljöskydd.

Indikatorer som expertnätverket valt

  1. Döda träd i skogen och jordbruksområden som är värdefulla på grund av sina naturvärden
  2. Den fosfor- och kvävebelastning på Östersjön som orsakas av älvarna i Finland
  3. Utsläpp till luften av svavel, kväve och mikropartiklar i Finland
  4. Statistikförda miljöskyddsutgifter i Finland

Uppföljningskorgen och målen för det samhälleliga åtagandet

Naturhänsyn i beslutsfattandet
Levnadssätt som respekterar naturens bärkraft

Naturens och miljöns tillstånd 2021
Den biologiska mångfalden minskar alltjämt, men också många framgångar har nåtts inom miljöskyddet

13.1.2022 13.38
Kuvituskuva artikkeliin. Kuvassa suopursuja ja puita.
Det att den biologiska mångfalden i Finland har försvagats bevisar att vår utveckling inte är ekologiskt hållbar. Totalt 12 procent av arterna och nästan hälften av naturtyperna i vårt land är utrotningshotade. Även om vi lyckats reducera många typer av enskilda utsläpp i miljön avsevärt, belastar vi som helhet miljön alltför mycket.

Naturens och miljöns tillstånd 2020
Den biologiska mångfalden minskar, miljön måste skyddas ännu effektivare

6.3.2020 15.24
Finland misslyckades med sitt mål att hejda förlusten av biologisk mångfald fram till 2020. Totalt 12 procent av arterna och nästan hälften av naturtyperna i vårt land är utrotningshotade. Vår utveckling är inte ekologiskt hållbar. Även om vi lyckats reducera många typer av utsläpp avsevärt, belastar vi som helhet miljön alltför mycket.