Naturens och miljöns tillstånd

Ekologisk hållbarhet utgör grunden för hållbar utveckling och är en förutsättning för välbefinnande på lång sikt. Den förmåga som naturens system har att upprätthålla funktioner som är livsviktiga för människans och andra arters välbefinnande har satts på spel. Vår verksamhet måste anpassas till gränserna för naturens bärkraft och till dess förmåga att förnya sig så att vi kan trygga goda livsbetingelser både i Finland och globalt.

Indikatorerna möjliggör analys av den biologiska mångfaldens och vattendragens tillstånd, luftkvaliteten och de offentliga satsningarna på miljöskydd.

Indikatorer som expertnätverket valt

  1. Döda träd i skogen och jordbruksområden som är värdefulla på grund av sina naturvärden
  2. Den fosfor- och kvävebelastning på Östersjön som orsakas av älvarna i Finland
  3. Utsläpp till luften av svavel, kväve och mikropartiklar i Finland
  4. Statistikförda miljöskyddsutgifter i Finland

Uppföljningskorgen och målen för det samhälleliga åtagandet

Naturhänsyn i beslutsfattandet
Levnadssätt som respekterar naturens bärkraft