Kriterierna för åtgärdsåtaganden

Organisationer, företag och privatpersoner kan ingå åtgärdsåtaganden för en hållbar utveckling, komma med idéer för hur en hållbar utveckling kan realiseras samt utmana andra aktörer. Ett målinriktat och mätbart åtgärdsåtagande är ett bra redskap exempelvis för att utveckla företagets och gemenskapens egna verksamhet.

Ett åtgärdsåtagande innefattar mål, mätare och en tidsplan, som den som ingår åtagandet själv beslutar om. Kommissionen för hållbar utveckling, generalsekretariatet och expertpanelen följer upp och stöder åtagandena och hur de framskrider.

Åtgärdsåtagandenas sex kriterier:

1. Åtagandet ska vara förenligt med visionen om ett välmående och globalt ansvarstagande Finland inom ramarna för naturens bärkraft.

År 2050 är varje enskild människa i Finland en värdefull samhällsmedlem. Finland är ett välfärdssamhälle som skapar grunden och förutsättningarna för att medborgare, sammanslutningar och företag ska kunna bedriva hållbar verksamhet. Gränserna för naturens bärkraft överskrids inte och naturresurserna nyttjas på ett hållbart sätt. Finland arbetar för fred, jämlikhet och rättvisa och bidrar med praktiska och hållbara lösningar på problemen i världen.

2. Åtagandet ska främja ett eller flera av målen i det samhälleliga åtagandet.

3. Åtagandet ska vara förenligt med principerna för hållbar utveckling.

4. Åtagandet ska vara konkret.

Det är inte tillräckligt att man lovar ”främja” någon sak. Då måste man också redogöra för på vilket sätt man främjar frågan och med vilken tidsplan. Om främjandet t.ex. förutsätter en lagändring måste detta anges som en konkret åtgärd och tidtabellen anges.

Något konkret är också värnandet av följdriktigheten i politiken. Genom att ingå ett åtagande godkänner aktören, t.ex. ett ministerium, huvudåtagandets vision och mål i sitt strategiarbetet och som en målbild att beakta när man drar upp långsiktiga politiska riktlinjer. På så sätt stärks den politiska följdriktigheten i samhällspolitiken och man uppnår förvaltningsövergripande synergifördelar.

5. Åtagandet ska vara mätbart och kunna följas upp. 

Indikatorerna som mäter hur åtagandet framskrider måste anmälas till databasen samtidigt som åtagandet ingås. Också utgångsvärdena, målvärdena, tidsplanen och vilka steg man tar för att nå målet ska uppges.

Indikatorerna som mäter åtgärdsåtagandena (processindikatorerna) kan vara mycket olika för olika aktörer beroende på vilka åtaganden som ingåtts. Indikatorerna mäter hur väl åtagandet lyckas. Utgående från dem sammanställs sammanfattningar över hur åtgärdsåtagandena framskrider bl.a. på åtagandeprocessens kampanjsidor och inför kommissionens möten. Det nationella indikatornätverket har skapat indikatorer på hög nivå som mäter verkningsfullheten, dessa finns (på finska) på Findikators webbplats (findikaattori.fi).

6. Åtagandet ska skapa något nytt.

Avsikten med det samhälleliga åtagandet är att skapa nya tillvägsgångssätt och modeller, innovationer och lösningar samt nya former av samarbete. Åtagandena har en hävstångseffekt för att få till stånd större systematiska förändringar.