Det internationella genomförandet av Agenda 2030 inleddes

Genomförandet av Agenda 2030 inleddes 1.1.2016. Genomförandet följs upp och utvärderas på det globala, regionala och nationella planet. FN:s politiska forum på hög nivå (High-Level Political Forum) har en central ställning när det gäller uppföljningen internationellt. Det är viktigt att också integrera övriga centrala organisationer inom FN. I slutdokumentet till Agenda 2030 uppmanas alla medlemsländer att utforma en ambitiös nationell plan för genomförandet av agendan samt att regelbundet utvärdera hur genomförandet framskrider. Också EU bör visa prov på ledarskap i fråga om genomförandet, men också vad gäller uppföljning, monitorering, utvärdering och rapportering.

Högnivåforumet för hållbar utveckling

FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (High-level Political Forum on Sustainable Development, HLPF) har fått sin start i Rio+20-processen i juni 2012 och är ett centralt organ när det gäller den globala uppföljningen och utvärderingen av frågor som gäller hållbar utveckling. Forumet ersätter den tidigare FN-kommissionen för hållbar utveckling (CSD). HLPF är det centrala forumet för den internationella uppföljningen och utvärderingen av Agenda 2030, som antogs i september 2015.

Forumet sammanträder vart fjärde år på stats- och regeringschefsnivå i samband med FN:s generalförsamling (UNGA) samt årligen i samband med FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC).

Finland är ett av de första länderna som i juli 2016 på kommer att rapportera om sina planer för genomförandet av Agenda 2030 på FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling.