Följ upp och diskutera läget för hållbar utveckling

Tjänsten bygger på öppen, kunskapsbaserad diskussion om läget för hållbar utveckling. Tjänsten tillhandahålls och administreras av statsrådets kansli och kommissionen för hållbar utveckling.

Syftet med uppföljningen och den diskussion som uppföljningen ger upphov till är att

  • skapa en helhetsbild av hur Finland lyckas med att främja hållbar utveckling och
  • identifiera de problem som hänför sig till hållbar utveckling och de utmaningar som hållbar utveckling medför med tanke på en konsekvent politik.

Statsrådets kansli och kommissionen för hållbar utveckling lyfter ur diskussionen fram teman som främjas på olika sätt. De viktigaste resultaten av diskussionen sammanställs årligen i maj vid evenemanget ”Nuläget och framtiden för hållbar utveckling”.

Uppföljning

Uppföljningen utgår från det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling, ”En målbild för Finland 2050”. Genom det samhälleliga åtagandet genomför Finland det globala handlingsprogrammet för hållbar utveckling (Agenda 2030) och förverkligar målen för den.

De åtta målen för det samhälleliga åtagandet beskriver hur läget för hållbar utveckling ska se ut i Finland 2050. Kommissionen för hållbar utveckling fastställde målen 2013.

De framsteg som gjorts för att nå målen analyseras med hjälp av tio indikatorkorgar som har en koppling till det samhälleliga åtagandet. Ett expertnätverk som deltar i uppföljningen har sett över korgarnas innehåll våren 2017.

Varje korg omfattar fyra eller fem indikatorer och de uppdateras en gång per år. I samband med uppdateringen lägger en myndighet som känner till innehållet i korgen fram sin tolkning och analys av läget med tanke på en hållbar utveckling. Indikatorkorgarna uppdateras mellan september och maj enligt en preliminär plan.

Tolkningen som utgångspunkt för en öppen diskussion

Den ursprungliga tolkningen ger en uppfattning om vilken betydelse förändringarna i indikatorerna har med tanke på hållbar utveckling. Ett pluralistiskt samhälle bygger trots allt på olika och till och med motstridiga tolkningar. Statsrådets kansli och kommissionen för hållbar utveckling uppmuntrar därför forskare, experter och medborgare att föra fram sina egna tolkningar. Dessa kan vara till hjälp vid identifiering av de utmaningar som en hållbar utveckling medför med tanke på en konsekvent politik.

På webbsidan med information om indikatorkorgen anges vilket samband korgen har med målen för det samhälleliga åtagandet och vilken betydelse temat har för främjandet av hållbar utveckling. De forskningsanstalter och ministerier som är relevanta med tanke på innehållet i korgen lägger fram en gemensam tolkning av vilka förändringar som skett i indikatorerna och vilken betydelse förändringarna har för hållbar utveckling.

Vi hoppas att läsarna kommenterar såväl förändringarna i indikatorerna som tolkningarna av dem.

Du kan delta i diskussionen till exempel genom att

  • ge din syn på betydelsen av eller orsakerna till förändringarna i indikatorerna
  • presentera forskning som hänför sig till temat
  • ge din syn på politikalternativ och politiklösningar som stöder förverkligandet av målen för hållbar utveckling. 

 

Kontaktinformation

Sami Pirkkala, ledande sakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, Hallituspolitiikan yksikkö 0295160487