Indikatorer för hållbar utveckling

Med hjälp av indikatorerna för hållbar utveckling i Finland följer man upp och utvärderar hur väl den hållbara utvecklingen realiseras i Finland. I fortsättningen kommer indikatorerna att användas i synnerhet för uppföljning av det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling ”En målbild för Finland 2050”.

Sedan år 2000 har indikatorsamlingen sammanställt bilder där den hållbara utvecklingen, som ofta verkar abstrakt, syns i form av klara utvecklingslinjer. På så sätt fungerar indikatorerna som stöd för beslutsfattandet och som ett hjälpmedel i uppföljningen av hållbar utveckling.

Indikatorsamlingen är resultatet av ett samarbete mellan flera olika förvaltningsområden och därför speglar indikatorerna många olika perspektiv och utgångspunkter. De beskriver på ett mångsidigt och heltäckande sätt de olika aspekterna av hållbar utveckling. Indikatorerna för det nationella samhälleliga åtagandet för hållbar tillväxt godkändes i april 2014. 

Det nationella indikatorarbetet

I december 2013 godkändes det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling, som ersatte den traditionella strategin för hållbar utveckling. Hur väl det samhälleliga åtagandet realiseras följs upp med hjälp av indikatorer som godkändes i april 2014.

De första nationella indikatorerna för en hållbar utveckling offentliggjordes våren 2000. "Mått på hållbar utveckling" innehöll 83 indikatorer som var indelade i ekologiska, ekonomiska och sociokulturella aspekter. Indikatorerna följde och mätte den strategi för hållbar utveckling som publicerats 1998.

I början av 2000-talet uppdaterades indikatorerna två gånger: 2002 och 2004. Från och med början av 2004 började man även offentliggöra små indikatorblad som gav bakgrunden till de teman som behandlades av kommissionen för hållbar utveckling.

År 2006 offentliggjordes nya indikatorer som en del av den förnyade strategin för hållbar utveckling. Indikatorerna har uppdaterats 2007 och 2009. De flesta indikatorer i samlingen ingår i Findikaattori.fi-tjänsten, där de uppdateras kontinuerligt

Indikatornätverket samlar den nationella indikatorkompetensen

Statsrådets kansli tillsatte det nationella indikatornätverket i februari 2012. Nätverket syftar till att säkerställa att ett högkvalitativt och omfattande indikatorarbete även i fortsättningen kvarstår som en central del av det politiska beslutsfattandet i Finland. Sakkunnignätverket

  • samordnar nationella indikatorprojekt, inklusive indikatorerna för hållbar utveckling
  • stärker samarbetet kring indikatorerna
  • stöder tjänsten Findikaattori.fi.

Indikatorerna för hållbar utveckling - Findikator