Globalt ansvar och koherens

Globalt ansvar och politisk koherens är centrala principer för genomförandet av hållbar utveckling. De beslut som fattas inom olika politikområden och förvaltningsområden har en betydande inverkan på hur målen uppnås såväl nationellt som globalt.

Ett bärande tema för Agenda 2030 är att ingen får lämnas efter i utvecklingen. I enlighet med det globala ansvaret måste Finland säkerställa och främja även andras möjligheter till hållbar utveckling. De utmaningar som finns globalt är samtidigt utmaningar för Finland.

Indikatorerna i uppföljningskorgen Globalt ansvar och koherens är:

  1. Finlands utveckling mätt i delindexet för handelspolitik inom ramen för indexet Commitment to Development
  2. Finlands import och export i ton och enligt materialgrupp
  3. Utvecklingen av Finlands utvecklingsfinansiering
  4. Finlands deltagande i internationell krishantering.

Indikatorer som hänför sig till globalt ansvar finns också i andra uppföljningskorgar. Sådana är bland annat konsumtionens koldioxidavtryck, växthusgasutsläpp och växthusgasupptag i Finland, antalet kvotflyktingar och personer som beviljats asyl samt stora och medelstora finländska företags globala ansvar.

Globalt ansvar och koherens 2021
Finlands utbetalningar för utvecklingssamarbete har ökat

13.1.2022 13.37
Kuvituskuva artikkeliin. Kuvassa nostettu vettä käsillä, jotka toimivat astiana
Finlands utbetalningar för utvecklingssamarbete uppgick till 0,47 procent av BNI år 2020. Med denna andel låg Finland över genomsnittet för DAC-länderna (0,3 %). Den inhemska materialkonsumtionen ökade med knappt fem procent år 2020, trots att tre miljoner ton mindre utländska direkta insatser importerades till Finland jämfört med år 2019. Däremot minskade Finlands export av varor från 50 miljoner ton till 46 miljoner ton.

Globalt ansvar och koherens 2020
Finland var den nionde största finansiären av utvecklingssamarbete i EU-jämförelse

12.4.2021 10.55
Finland satsade 1 007 miljoner euro på utvecklingssamarbete år 2019. Förändringen i BNI-andelen på årsnivå vände uppåt efter att ha pekat nedåt under de senaste åren. Finland exporterar global miljöteknik och relaterade tjänster och satsar därtill starkt på innovationer bl.a. inom cirkulär ekonomi. Exporten av dessa produkter och tjänster gynnar en hållbar utveckling på global nivå. Om man ser till folkmängden bidrar Finland med det största antalet deltagare i civila krishanteringsoperationer av alla EU-länder, och cirka 40 procent av deltagarna är kvinnor.