Genomförandet av den globala agendan för hållbar utveckling i Finland

En global agenda för hållbar utveckling som gäller alla länder, Agenda 2030, antogs vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling i september 2015. Den gemensamma agendan sätter upp gemensamma mål för alla FN:s medlemsländer för de följande 15 åren. Agendan driver för första gången aktivt på en förändring från utvecklingspolitik mot en övergripande politik för hållbar utveckling. I Finland är det regeringen som ansvarar för genomförandet och uppföljningen av agendan. Finland är ett av de första länderna som i juli 2016 kommer att rapportera om sina planer för genomförandet av Agenda 2030 på FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling.

Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030 för hållbar utveckling

Finlands HLPF rapport

Finlands HLPF rapport, sammandrag

 

Finland behöver inte börja från noll när det gäller genomförandet

Finland har redan vidtagit många åtgärder och har existerande strukturer på vilka det nationella genomförandet kan bygga. Genomförandet kräver dock ett nytt grepp och nya tillvägagångssätt för de utmaningar en hållbar tillväxt medför kan inte lösas enbart med gamla modeller. Tanken som genomsyrar hela agendan är att de globala utmaningarna är inbördes beroende av varandra och att lösningarna måste vara genomgripande. Det är särskilt viktigt att skapa en mekanism för att inkludera alla centrala aktörer i uppgörandet och genomförandet av agendan.

Regeringen utarbetar en nationell handlingsplan för Agenda 2030

I enlighet med vad som anges i regeringsprogrammet utarbetar regeringen en nationell handlingsplan före utgången av 2016. Genomförandet av Agenda 2030 grundar sig på regeringens politiska och lagstiftningsmässiga åtgärder samt genomförandet av nationella och internationella fördrag och åtaganden som är bindande för Finland. Inom olika förvaltningsområden genomförs flera strategier, program och åtgärder som direkt verkställer och stöder Agenda 2030. Dessa åtgärder sammanställs i mars.

I mars inleds också en utredning om Finlands beredskap och utgångsläge för att genomföra Agenda 2030. Utredningen ska kartlägga inom vilka områden Finland ligger efter och inom vilka områden vi redan har nått målen och kan dela med oss av vårt kunnande till andra länder.

I mars–april offentliggörs FN:s globala indikatorsamling, som också utgör grunden för ländernas egna uppföljningssystem. Finland förnyade de nationella indikatorerna för hållbar utveckling för några år sedan och de ses över hösten 2016. I arbetet med att uppdatera indikatorerna deltar förutom det nationella indikatornätverket också bl.a. organisationer.

I handlingsplanen definieras fokusområden för det nationella genomförandet av målen i Agenda 2030 och processens olika faser. Utredningen över Finlands utgångsläge, sammandraget som kartlägger förvaltningens åtgärder samt indikatorarbetet skapar en stabil grund för aktörernas deltagande. Agenda 2030 ska ses som en integrerad helhet och man kan inte bara handplocka en del av målen för det nationella genomförandet. Planen utgör en dynamisk ram för de kommande 15 åren, varför den inte kan utgöra en detaljerad åtgärdsförteckning.

Den viktigaste frågan är hur agendan genomförs

I Agenda 2030 betonas att sättet för genomförandet är lika viktigt som själva målen. Man efterlyser ett mångsidigt samarbete och partnerskap mellan olika länder, aktörer och medborgare, ett aktivt utbyte av information och erfarenheter, spridning av god praxis och en konsekvent politik.

Det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling är redan nu ett innovativt och internationellt erkänt sätt att uppfylla målen för hållbar utveckling utifrån frivilliga åtgärdsåtaganden. Under våren 2016 söker förvaltningen och andra aktörer tillsammans idéer till andra sätt att genomföra agendan på.

Ny nationell förvaltningsmodell för hållbar utveckling

Vid ingången av 2016 tog statsrådets kansli över uppgifter vid sekretariatet för hållbar utveckling och ansvarar därmed för samordningen av det nationella genomförandet av Agenda 2030 och för den nationella politiken för hållbar utveckling. Vid statsrådets kansli har man inrättat ett samordningssekretariat, som planerar, bereder, samordnar och säkerställer det nationella genomförandet av Agenda 2030. Vid sekretariatet finns företrädare för generalsekretariatet för kommissionen för hållbar utveckling, utrikesministeriet och statsrådets kansli.

I februari startade det samordnade nätverket, där företrädare för ministerierna ingår. Nätverket stöder och handleder samordningssekretariatet i genomförandet av den globala agendan för hållbar utveckling. Det bereder också arbetet i kommissionen för hållbar utveckling.

Kommissionen för hållbar utveckling är ett centralt organ när det gäller uppföljningen och utvärderingen av genomförandet av Agenda 2030. Kommissionen leds av statsminister Juha Sipilä. Kommissionen har till uppgift att integrera agendan som en central del av det nationella arbetet för hållbar utveckling. Ett annat av kommissionens uppdrag är att främja, följa upp och utvärdera genomförandet av det nationella samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling, och att informera om resultaten. Expertpanelen för hållbar utveckling, som Sitra är värd för, bereder, utmanar och utvärderar kommissionens arbete och genomförandet av det samhälleliga åtagandet.

Den utvecklingspolitiska kommissionen är en annan viktig aktör när det gäller att genomföra Agenda 2030. Medan kommissionen för hållbar utveckling i första hand följer och utvärderar hur hållbarhetsarbetet framskrider i Finland med utgångspunkt i nationella politiska åtgärder, riktar sig den utvecklingspolitiska kommissionen utåt utanför Finland och följer och utvärderar hur Finlands utvecklingspolitiska riktlinjer och de internationella åtagandena genomförs. Den följer också hur den globala agendan för hållbar utveckling genomförs i Finland med tanke på Finlands utvecklingspolitik och övervakar att regeringsprogrammet och regeringens utvecklingspolitiska riktlinjer följs. Samarbetet mellan kommissionen för hållbar utveckling och den utvecklingspolitiska kommissionen intensifieras under detta år.