Förutsättningar för hälsa

 

Indikatorer som expertnätverket valt

  • Upplevd välfärd
  • Övervikt
  • Sjuklighetsindex
  • Psykisk belastning
  • Våld

Förutsättningar för hälsa 2020
Dödligheten bland befolkningen i arbetsför ålder har sjunkit, men antalet multisjuka, feta och personer med psykiska problem har ökat

12.4.2021 9.59
Till befolkningens vanligaste sjukdomar hör bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar i rörelseorganen och cancer. Det att allt fler personer i arbetsför ålder har problem med arbetsförmågan och allt fler äldre har nedsatt funktionsförmåga beskriver utvecklingen under det senaste decenniet. Ohälsosam mat är en större riskfaktor bakom icke smittsamma sjukdomar än brist på motion, alkohol och tobak tillsammans. År 2020 påverkades förutsättningarna för hälsa i hög grad dessutom av covid-19-pandemin, som inte hör till uppföljningsindikatorerna för hållbar utveckling. I denna uppföljningstext finns ett särskilt avsnitt om hur coronaviruspandemin har påverkat förutsättningarna för hälsa.