Det samhälliga åtagandets målet

1. Jämlika möjligheter till välfärd    

Alla samhällsmedlemmar garanteras möjligheter till god hälsa, utbildning och sysselsättning. Vi upprätthåller en hög utbildningsnivå och allmänbildning och främjar social rörlighet. Hållbar utveckling tas in som ett naturligt element i den allmänbildande undervisningen, liksom även i utbildningen inom alla sektorer och i det livslånga lärandet. Vi minskar ojämlikheten genom att säkerställa en tillräcklig utkomst och grundtrygghet. Särskild vikt fästs vid barns och ungas välmående. Vi säkerställer att alla får jämlika och likvärdiga välfärdstjänster.

Vi ser till att de kulturella rättigheterna tillgodoses och stärker kulturvärden som stöder en hållbar utveckling. Vi bidrar till att samerna som urfolk har möjligheter att utöva sin egen kultur i enlighet med en hållbar utveckling och kan föra sin kultur vidare till kommande generationer. Vi bidrar för egen del till att den extrema fattigdomen ska kunna avhjälpas och ojämlikheten och diskrimineringen i världen ska minska. Vi fullgör vårt åtagande när det gäller utvecklingssamarbete.

 

2. Ett samhälle med delaktiga medborgare

 Vi stärker demokratin och allas jämlika möjligheter att påverka det egna livet och de gemensamma frågorna. Särskilt de ungas samhällsdeltagande stöds.

Vi stärker transparensen och insynen i förvaltningen: öppen och offentlig information ökar medborgarnas förtroende och deras möjligheter att påverka samhällsfrågor. Vi främjar kulturell aktivitet, mångfald, jämlikhet och tolerans så att alla medborgare, också olika minoriteter, ska kunna delta i utvecklandet av samhället på ett fullvärdigt sätt. Vi deltar aktivt i det internationella samarbetet för fred, säkerhet, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

 

 

3. Hållbart arbete

Vi tar sikte på en hållbarare ekonomi genom att öka antalet arbetsplatser och genom att förbättra produktiviteten, resultaten och kvaliteten i arbetet. Vårt mål är en hög sysselsättningsgrad. Vi främjar uppkomsten av arbetsplatser inom grön ekonomi. Vi utvecklar systemen för utbildning och social trygghet så att de följer de förändrade kompetens-, arbetsmarknads- och utkomstbehoven.

Vi stöder de ungas sysselsättning, tar vara på invandrarnas kunnande och ser till att partiellt arbetsföra ska ha möjlighet att delta i arbetslivet. Vi främjar företagande och innovationer och utvecklar tjänstesektorn.

Vi bidrar till förnyelse inom industrin så att vi får fler arbetsplatser som möjliggör högt förädlingsvärde och produktivitet. Vi förbättrar arbetslivets kvalitet genom att ge arbetstagarna större chanser att påverka sitt arbete och sin arbetsmiljö och genom att skapa möjligheter till flexibla arbetsmetoder och arbetstidsarrangemang.

 

4. Hållbara samhällen och lokala gemenskaper

Vi skapar hållbara och trygga samhällen där arbetsplatser, boende, mångsidig service, hållbara trafiksystem, användning av informations- och kommunikationsteknik samt grönområden stöder den ekonomiska, sociala, kulturella och miljömässiga välfärden.

Vi stärker de lokala gemenskaperna genom att ge medborgarsamhället handlingsutrymme, skapa mötesplatser för kollaborativt lärande och genomförande av förändringar samt utveckla verksamhetsformerna och det lokala beslutsfattandet för att invånarna ska ha möjlighet att skapa trivsamma och sunda livsmiljöer. Vi minskar behovet av trafik, förbättrar arrangemangen för distansarbete och stärker e-servicens roll ytterligare. Vi förbereder oss på förändrade klimat- och vattenförhållanden och arbetar för lokal anpassning till klimatförändringen.

 

5. Ett kolneutralt samhälle

Vårt mål är ett kolneutralt samhälle, och för att uppnå det fullföljer vi den nationella färdplanen mot 2050. Till de centrala tillvägagångssätten för att uppnå målet hör att förbättra energiprestandan, öka andelen förnybara energiformer och utveckla kolsnåla ekonomiska sektorer.

Vi skapar intelligenta och mångformiga strukturer, t.ex. trafik- och energisystem, som möjliggör och främjar användningen av förnybara energiformer och energibesparingar och som uppmuntrar till minskad energiförbrukning. Vi satsar på utvecklandet av innovativa energitekniker och energiformer och ny affärsverksamhet.

 

6. En resurssmart ekonomi

Finland och finländarna främjar och erbjuder hållbara och konkurrenskraftiga lösningar både nationellt och globalt. Vi ökar resurseffektiviteten, skapar affärsmodeller för ökad resursproduktivitet och utökar försöksverksamheten. Våra företag är globalt respekterade när det gäller samhällsansvarstagande affärsverksamhet.

Smart utnyttjande av resurser och öppen information utgör inte bara en konkurrensfördel för företag och sammanslutningar, utan också grunden för miljöinriktad affärsverksamhet. Finland erbjuder en världsledande testmarknad och verksamhetsmiljö för miljöinnovationer och en hållbar ekonomi. Vi satsar i synnerhet på ren teknik, högklassig forskning, bioekonomi och förnybar energi samt på utvecklande och produktion av immateriella produkter och tjänster. Finland föregår med gott exempel inom området för hållbar matproduktion och hållbart skogsbruk.

 

7. Levnadssätt som respekterar naturens bärkraft

För egen del ändrar vi förbrukningen av naturresurser så att den når en nivå som ur globalt miljöperspektiv är hållbar senast 2050. Vi satsar på att konsumenter och företag ska minska sina ekologiska fotavtryck. När det gäller boende, trafik och måltider ser vi till att det är så enkelt och lönsamt som möjligt att göra konsumentval som sparar på naturresurserna.

Vi uppmanar företag och sammanslutningar att erbjuda konsumenterna produkter och tjänster som är producerade på ett hållbart sätt. I vår verksamhet går vi in för attityder som värdesätter hållbara val. Vi stöder levnadssätt som grundar sig på immateriell konsumtion och sådana tjänster som stöder detta sätt att leva.

 

8. Naturhänsyn i beslutsfattandet

Vi ökar respekten för den biologiska mångfalden och kunskapen om dess betydelse för att förvaltningen, kommuner, företag och medborgare ska ta naturhänsyn i beslutsfattandet och i verksamheten överlag. Målet är att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden senast 2020.

Vi stärker den styrning som främjar biologisk mångfald och ett hållbart nyttjande av naturresurser och som därtill respekterar äganderätten. Vi ökar förståelsen för att ekosystemtjänsterna är betydande med tanke på välfärden. Vi riktar om incitament som är skadliga för miljön och beaktar de sociala, ekonomiska och kulturella förhållandena på ett balanserat sätt. Vi främjar användningen av vetenskapliga forskningsrön som stöd i beslutsfattandet.