Åtgärdsåtaganden

För att målen i det samhälleliga åtagande ska kunna nås ingås åtgärdsåtaganden med samhällsaktörer såsom företag, kommuner, organisationer, förvaltningen, läroanstalter och lokala aktörer. Även privatpersoner kan ingå ett åtgärdsåtagande.

Med hjälp av åtgärdsåtaganden förbinder man sig att främja uppfyllelsen av målen i det samhälleliga åtagandet. De enskilda åtagandena är inriktade på konkreta åtgärder, förändringar i verksamhetssätten och nyskapande försök som genomförs under 5–10 år och som främjar de gemensamt överenskomna målen. Genom åtagandena kan man delta i alla eller i bara en del av de gemensamma målen, både i Finland och internationellt. Genom att ingå ett åtgärdsåtagande deltar man samtidigt i det nationella genomförandet av det globala handlingsprogrammet för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Kommissionen för hållbar utveckling samt dess generalsekretariat ser till att åtgärdsåtagandena samlas in. Alla åtaganden kan ses på webbtjänsten sitoumus2050.fi.  

 

Anvisningar till dem som vill ingå ett åtagande

1. Fatta beslutet

Fundera och fatta beslut internt om vilket tema eller område som faller sig naturligt med tanke på er organisations verksamhet och ingå ett åtagande kring detta. Idén till ett åtagande kan utgå från en utveckling av den egna verksamheten, från en skärpning av ett redan existerande mål, en helt ny verksamhetsmodell, produkt eller lösning eller att från att ge något en mer omfattande samhällelig spridning. För att åtagandeprocessen ska ha någon verklig effekt ska åtgärdsåtagandet innehålla något som är nytt för den som ingått det. Ett konkret åtagande kan gälla ett eller flera av målen i det samhälleliga åtagandet.

Ett åtgärdsåtagande kan ingås ensam, tillsammans med någon annan aktör, av branschen som helhet eller så att man utmanar andra aktörer att komma med. De konkreta åtgärdsåtagandena behöver inte begränsa sig till att gälla Finland; i enlighet med principerna för hållbar utveckling (global, generationsöverskridande) kan åtagandet också gälla leveranskedjor, länder eller funktioner utanför Finland. Åtagande kan vara stort eller litet, utgöra en långsiktig förändring eller ha karaktären av en kampanj.

2. Registrera åtagandet på webben

Åtgärdsåtagandet kan ingås på adressen sitoumus2050.fi.

Åtgärdsåtagande bör ha

  • en rubrik
  • mål och mätare för hur målen uppnåtts
  • en tidsplan
  • eventuell övrig information som hänför sig till åtgärdsåtagandet och som man vill dela med andra.

3. Från tanke till handling – och uppföljning!

Att uppfylla målen kräver arbete, uppföljning och aktiv kommunikation. När åtagandet har registrerats på nätet och publicerats blir det offentligt. Kommissionen för hållbar utveckling, generalsekretariatet och expertpanelen följer upp och stöder åtagandena och hur de framskrider.

Generalsekretariatet för hållbar utveckling ber de instanser som ingått ett åtagande att rapportera ett par gånger om året om hur åtagandet framskrider. Den som ingått åtagandet rapporterar om hur de egna åtgärderna framskrider till samma databas där åtagandet ingåtts. Den som ingått ett åtagande kan också rapportera om hur åtgärdsåtagandet framskrider via sina egna uppföljningssystem och i enlighet med sina rapporteringsscheman.