Proposition om ändring av lagen om distributionsskyldighet på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2022 12.57 | Publicerad på svenska 30.6.2022 kl. 8.58
Pressmeddelande
Nainen tankkaa, tankkauspistooli auton bensatankin syöttöaukossa

Arbets- och näringsministeriet har sänt en proposition om ändring av den så kallade lagen om distributionsskyldighet på remiss. Det föreslås att distributionsskyldigheten, dvs. andelen förnybara drivmedel av de drivmedel som levereras för konsumtion, sänks temporärt 2023 i likhet med i år. Propositionen är en reaktion på stegringen av bränslepriserna. 

För att kompensera de uteblivna utsläppsminskningar som den temporära sänkningen medför föreslås det att skyldigheten i stället höjs 2024–2029. Dessutom föreslås det att distributionsskyldigheten 2030 höjs till 34 procent. 

Distributionsskyldigheten innebär att en viss andel av de drivmedel som distributörer av drivmedel årligen levererar till konsumtion ska vara förnybara drivmedel. Genom distributionsskyldigheten främjas användningen av förnybara drivmedel för att motorbensin, dieselolja och naturgas ska kunna ersättas i trafiken.

Det föreslås att distributionsskyldigheten 2023 sänks till 13,5 procent

På grund av den plötsliga stegringen av priserna på energi fastslog ministerarbetsgruppen för beredskap i april att distributionsskyldigheten bör sänkas 2022 och 2023. Avsikten är att sänka priset på drivmedel. Den regeringsproposition som gällde årets sänkning lämnades till riksdagen i slutet av maj. I den proposition som nu sänts på remiss föreslås att också distributionsskyldigheten för 2023 ska sänkas med 7,5 procentenheter. Enligt förslaget ska distributionsskyldigheten nästa år alltså vara 13,5 procent. 

Målet är att temporärt sänka distributionsskyldigheten, men också att kompensera de utsläppsminskningar som uteblir på grund av sänkningen genom att på längre sikt höja nivån på skyldigheten. 

Det föreslås att distributionsskyldigheten höjs till 34 procent senast 2030

Det föreslås att nivån på distributionsskyldigheten höjs till 34 procent senast 2030. Höjningen jämfört med det ursprungliga målet är 4 procentenheter. Höjningen av nivån på distributionsskyldigheten har samband med flera av regeringens strategier och mål, bland annat färdplanen för fossilfria transporter, den klimatpolitiska planen på medellång sikt och den nationella klimat- och energistrategin.

I utkastet föreslås dessutom att de ursprungliga nivåerna på skyldigheten höjs, så att de uteblivna utsläppsminskningarna 2022 och 2023 kompenseras. Distributionsskyldigheten ska enligt förslaget alltså efter år 2023 höjas mer än vad som tidigare planerats.

Remissyttranden kan lämnas fram till den 9 augusti

Remissyttranden om ändringen av lagen om distributionsskyldighet kan lämnas fram till den 9 augusti 2022. Yttrandena kan lämnas via webbtjänsten utlåtande.fi. Propositionen färdigställs sedan utifrån remissyttrandena, och avsikten är att den ska överlämnas till riksdagen hösten 2022. Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2023.

Mer information: 
Nicoleta Kaitazis, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7067
Harri Haavisto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7059