Transportministrarna diskuterar förslagen i EU:s klimatpaket

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.6.2022 11.25 | Publicerad på svenska 1.6.2022 kl. 16.00
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd för transport och telekommunikation ordnas i Luxemburg 2-3.6.2022. Vid mötet företräds Finland av kommunikationsminister Timo Harakka.

Avsikten är att transportrådet ska anta rådets allmänna riktlinje om tre lagstiftningsförslag som ingår i EU:s 55 %-paket. EU strävar efter att minska sina utsläpp med minst 55 procent före 2030 jämfört med 1990 års nivå. Detta mål ska uppnås med hjälp av 55 %-paketet.

- Finland har arbetat hårt för att Finlands särdrag och tillräckliga möjligheter till nationell flexibilitet ska beaktas i förslagen om trafik och transport i 55 %-paketet. I förhandlingarna har vi därför lyckats påverka flera av kommissionens förslag i den riktning som Finland önskar, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Avsikten är att rådets allmänna riktlinje om den så kallade FuelEU Maritime-förordningen ska antas. Förordningens syfte är att främja användningen av förnybara och koldioxidsnåla bränslen inom sjöfarten. Finland har försökt medverka till att man i förordningen ska beakta sjöfartens konkurrenskraft och de särskilda förhållandena inom vintersjöfarten.

- Största delen av Finlands utrikeshandel idkas till sjöss, så vi har i synnerhet påverkat beaktandet av vintersjöfartens kostnader. Det långsiktiga påverkansarbetet på bred front håller på att ge resultat, konstaterar minister Harakka.

Avsikten är att rådets allmänna riktlinje om förslaget till distributionsinfrastruktur för alternativa bränslen ska antas. Den så kallade AFIR-förordningen fastställer krav på laddnings- och tankstationer från och med 2025.

- För närvarande planerar vi den lämpligaste placeringen för stora laddnings- och tankningsinvesteringar. De schematiska avstånd som EU-kommissionen föreslog var inte lämpliga för oss som sådana. Ett stort, glest befolkat och lågtrafikerat land behöver flexibla lösningar och sådana har Finland lyckats förhandla sig fram till i förslaget, säger minister Harakka.

Genom ReFuel EU Aviation-förordningen strävar man efter att öka användningen av förnybara flygbränslen i lufttransporter. Avsikten är att rådets allmänna riktlinje ska antas också i fråga om denna förordning. För Finland är det viktigt att verksamhetsbetingelserna för lufttransporter och medlemsstaternas tillgänglighet beaktas.

Under miljörådets möte den 28 juni 2022 försöker man nå en allmän riktlinje för en del av de trafik- och transportinitiativ som ingår i 55 %-paketet.

Transportrådet tar också del av ordförandelandets framstegsrapport och för en principdiskussion om förslaget till en ny förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet TEN-T. Finland anser att det är viktigt att det i förordningen ges tillräckligt med nationellt handlingsutrymme för medlemsstaterna att tillämpa förordningen. Vid transportministrarnas möte kommer Finland att lyfta upp hamnarnas betydelse för Finland.

Avsikten är dessutom att transportrådet ska godkänna en allmän riktlinje om ändringen av det så kallade ITS-direktivet om införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet. Finland anser det vara viktigt att direktivet starkare ska betona betydelsen av en teknikneutral reglering.

Rådet strävar dessutom efter att nå en allmän riktlinje om förslaget till direktivändring som anknyter till stabilitetsbestämmelserna för ro-ro-passagerarfartyg. I stabilitetsdirektivet fastställs stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg i skadat skick.

Telekommunikationsministrarna diskuterar den digitala och gröna övergången

Telekområdet ska ta del av ordförandelandets lägesrapporter om förordningen om artificiell intelligens, dataakten och ändringen av eIDAS-förordningen. Detta som en del av stärkningen av ramen för en europeisk digital identitet.

Dessutom förs en principdiskussion om den digitala och gröna övergången. Finland anser att diskussionen om synergier mellan den digitala och gröna övergången är välkommen och stöder målet om att göra IKT-sektorns egen energi- och resursförbrukning hållbar med tanke på miljön och klimatet.

Ytterligare information:

Noora Saarinen, specialsakkunnig, tfn 050 562 7044, [email protected] (trafikrådet)

Kaisa Kopra, specialsakkunnig, tfn 050 441 8005, [email protected] (telekområdet)


Europeiska unionens råd: Transportrådet, 2 juni 2022
Europeiska unionens råd: Telekommunikationsrådet, 3 juni 2022
YouTube: Ministeri Harakan tiedotustilaisuus EU:n ilmastopaketin liikennettä koskevista ehdotuksista 31.5.2022
Valtioneuvoston hankeikkuna: Ministeri Harakan esitys tiedotustilaisuudessa 31.5.2022 - EU:n ilmastopaketti - miten neuvottelut ovat edenneet liikenteen ilmastoaloitteiden osalta?