Terveyden edellytykset

Terveyden edellytyksillä tarkoitetaan asioita, joiden puuttuminen tai vain osittainen toteutuminen rajoittaa ihmisten mahdollisuuksia elää fyysisesti ja henkisesti tervettä elämää. Agenda2030:ssa on erityinen terveyttä käsittelevä tavoite 3: turvataan terveellinen elämä ja edistetään kaikkien ja kaikenikäisten hyvinvointia.

Tämä seurantakori kytkeytyy erityisesti yhteiskuntasitoumuksen tavoitteisiin "yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin", "kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt", "luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat" ja "luontoa kunnioittava päätöksenteko".

Asiantuntijaverkoston valitsemat indikaattorit

  1. Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus ja määrä maakunnittain

  2. Ylipainoisten osuus

  3. Sairastavuusindeksi

  4. Psyykkinen kuormittuneisuus

  5. Uhkailun ja väkivallan kohteeksi joutuneet henkilöt