Luonnon ja ympäristön tila

Ekologinen kestävyys on kestävän kehityksen perusta ja ihmisten hyvinvoinnin ehdoton pitkän aikavälin edellytys. Luonnon järjestelmien kyky ylläpitää ihmisten ja muiden lajien hyvinvoinnille elintärkeitä toimintoja on nykyisin vaarantunut. Toimintamme on sopeutettava luonnon uusiutumis- ja kantokyvyn rajoihin, jotta voimme turvata hyvän elämän mahdollisuudet Suomessa ja globaalisti.

Indikaattoreiden kautta tarkastellaan luonnon monimuotoisuuden tilaa, vesien tilaa, ilmanlaatua sekä ympäristölle haitallisia tukia.

Tämä seurantakori kytkeytyy erityisesti yhteiskuntasitoumuksen tavoitteisiin "luontoa kunnioittava päätöksenteko" ja "luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat".

Asiantuntijaverkoston valitsemat indikaattorit

  1. Luontoarvoiltaan arvokkaat maatalousalueet ja lahopuun määrä talousmetsissä

  2. Jokien ravinnekuormitus Itämereen

  3. Rikki- ja typpipäästöt sekä pienhiukkasten päästöt ilmaan Suomessa

  4. Ympäristölle haitalliset tuet