Kestävää kehitystä -blogi

Laura Höijer: Toimintaympäristö muutoksessa – Ilmastonmuutos ja kaupungistuminen ravistelevat myös asumista ja yhdyskuntia

Julkaisupäivä 8.6.2018 9.53 Blogit

Tämän viikon maanantaina se tapahtui: hartaasti valmistellut ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset julkistettiin. Miksi näitä katsauksia laaditaan? Ministeriöt pyrkivät tuottamaan niillä etenkin hallitusneuvottelujen pohjaksi tilanne- ja kehitysarvioita yhteiskunnan tilasta.

Vaikka jokainen ministeriö teki oman katsauksensa, monet ilmiöt ja muutokset liikkuvat hallinnonalalta toiselle. Niin ikään ratkaisut niihin edellyttävät yhteistyötä yli hallinnonalan siilojen. Löytyikö katsauksista yhteisiä teemoja? Kestävä kehitys oli useassa katsauksessa läpileikkaavana esillä. Usea ministeriö oli myös nostanut esille ilmastonmuutokseen ja kaupungistumiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia, ympäristöministeriön lisäksi etenkin työ- ja elinkeino, liikenne- ja viestintä sekä maa- ja metsätalousministeriö. 

Tulevaisuuskatsaukset maalailivat tavoitetiloja. Miten voimme tarkastella, onko suunta oikea? Yhden keinon tähän tuovat kestävän kehityksen indikaattorikorit. Ilmastonmuutos ja kaupungistuminen ovat vahvasti taustalla etenkin korissa ’’asuminen ja yhdyskunnat’’. Mitä korin indikaattorit kertovat suunnasta?

Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus on kasvanut. Kehityksen taustalla on se, että elinympäristön esteettömyyteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Lisäksi helposti saavutettavat palvelut ovat parantaneet ikääntyneiden mahdollisuuksia asua itsenäisesti omassa kodissaan.

Entä asumisen hinta? Näyttäisi siltä, että korkeiden asumiskustannusten kasvu on laantunut suurilla kaupunkiseuduilla. Oikein sijoittunut ja riittävä tuotanto hillitsee asuntojen hintoja ja vuokria.

Asukastiheys on kääntynyt kasvuun etenkin suurilla kaupunkiseuduilla. Riittävä tiiviys ja asukaspohja takaavat kysynnän taajaan liikennöiville joukkoliikennepalveluille. Kaupungistumiskehityksen myötä yhä useampi suomalainen asuu tällaisella alueella. Entä pienet ja keskisuuret kaupunkiseudut? Tilanne joukkoliikenteen osalta on paljon heikompi. Tulevaisuudessa uudet liikennepalvelut voivat tuoda pienemmän mittakaavan joukkoliikenneratkaisuja myös näille seuduille.

Päivittäistavarakauppojen sijainnilla on merkittävä vaikutus meidän jokaisen arjen sujuvuuteen. Indikaattorien valossa ei näytä kovin hyvältä. Päivittäistavarakaupan saavutettavuus on heikentynyt, myös kaupunkiseuduilla. Keskeisenä syynä on kaupan keskittyminen ja myymäläverkon harveneminen. Samanaikaisesti myös kaupan palvelujen ja erityisesti kotitalouksien ruokahankintojen toimitustavat ovat muuttumassa.

Sopeutuminen ilmastonmuutokseen aiheuttaa yhdyskuntien kestävyydelle haasteita. Tulva- sekä muihin sää- ja ilmastoriskeihin varautuminen on ennakointia, jolla pyritään muun muassa vähentämään ihmisten terveellisyyteen ja turvallisuuteen kohdistuvia riskejä. Indikaattorien mukaan, merkittävillä tulvariskialueilla asuu noin 6 000 ihmistä. Lohdullista on, että tulvariskien hallinnan toimenpiteiden myötä tulvariskien ja asukkaiden määrän tulvariskialueilla tulisi vähitellen vähentyä.

Tässä siis oli pieni kurkistus korin sisältöön. Kiinnostaako lukea tarkemmin ja osallistua korin kehittämiseen? Mikä on keskeistä tulevaisuuden haasteita ajatellen? Valtioneuvoston kanslian julkaisemat Kestävän kehityksen indikaattorit löytyvät osoitteesta kestavakehitys.fi/seuranta. Asuminen ja yhdyskunnat -indikaattorikorin tulkintatekstiin voit tutustua täällä.

 

Laura Höijer, tutkimusjohtaja, ympäristöministeriö