Kestävää kehitystä -blogi

Sami Pirkkala: Uusi kestävän kehityksen seurantajärjestelmä avautuu syyskuussa

Julkaisupäivä 31.8.2017 14.25 Blogit

Kestävän kehityksen tilaa on Suomessa seurattu indikaattoreilla vuodesta 2000 lähtien. Tähän ajanjaksoon sijoittuu erilaisia vaiheita sekä indikaattoreiden kehitystyössä että niiden hyödyntämisessä. Viimeisin vaihe on ollut kestävän kehityksen indikaattoreiden kokoaminen omaksi kokoelmakseen Tilastokeskuksen ylläpitämälle Findikaattori-sivustolle.

Pitkäjänteisestä työstä huolimatta kestävän kehityksen indikaattoreiden hyödyntäminen julkisessa keskustelussa ja päätöksenteossa on jäänyt toivottua vähäisemmäksi. Yhdeksi syyksi tälle on nähty se, että indikaattoritiedon hyödyntämiselle julkisessa keskustelussa ja päätöksenteossa ei ole ollut vakiintuneita tapoja.

Tämän ongelman ratkaisemiseksi hallitus päätti Agenda2030-selonteossaan kestävän kehityksen indikaattoritiedon moniäänisen tulkinnan mahdollistavan seurantajärjestelmän rakentamisesta sekä nykyisten indikaattoreiden päivittämisestä. Seurantajärjestelmän rakentaminen käynnistettiin valtioneuvoston kansliassa syksyllä 2016, ja samaan aikaan kutsuttiin koolle laaja-alainen asiantuntijaverkosto indikaattoreiden päivitystä varten.

Kestävän kehityksen seurantajärjestelmän kuvaus ja asiantuntijaverkoston esitys seurantaindikaattoreiksi esiteltiin kestävän kehityksen toimikunnalle toukokuussa 2017. Kansallisen kestävän kehityksen seurantajärjestelmän pääelementit ovat:

  1. Kymmenen indikaattorikoria, jotka kaikki liittyvät useaan kestävän kehityksen tavoitteeseen ja linkittävät kestävää kehitystä yhteiskunnallisesti ja poliittisesti merkittäviin asiakokonaisuuksiin. Kussakin indikaattorikorissa on 4-5 indikaattoria.
  2. Verkkoalusta, johon kerran vuodessa päivitetään kunkin korin indikaattorit ja laaditaan indikaattoriarvojen muutoksia tarkasteleva pohjatulkinta. Verkkoalusta sijoittuu valtioneuvoston kanslian ylläpitämälle kestavakehitys.fi -sivustolle. Indikaattorikorien päivitys verkkoalustalla tapahtuu rullaavasti syyskuusta toukokuuhun siten että kaikki korit päivitetään kerran vuodessa hiukan eri ajankohtina.
  3. Indikaattorimuutoksia ja pohjatulkintaa koskeva moniääninen tulkintakeskustelu, joka tapahtuu verkkoalustalla. Keskusteluun voivat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet tahot, ja tavoitteena on muun muassa tuoda esille erilaisia indikaattoreiden tulkintaan liittyviä näkemyksiä, tai ajatuksia muutosten aikaansaamiseksi tarvittavista politiikkatoimenpiteistä. Keskustelussa voi myös ottaa kantaa indikaattoreiden osuvuuteen ja tuoda mukaan korin teeman kannalta relevanttia tutkimus tai seurantatietoa jota korin indikaattorit eivät kata.  Kaiken kaikkiaan tarkoituksena on tuottaa moniäänistä ja laaja-alaista keskustelua, joka perustuu indikaattoreiden tuottamaan objektiiviseen tietoon, mutta joka tuo esille yhteiskunnassa vallitsevia erilaisia näkemyksiä indikaattoriarvojen muutoksen merkityksestä kestävän kehityksen näkökulmasta ja erilaisista politiikkatoimenpiteista ja vaihtoehdoista.
  4. Verkkoalustalla käydyn tulkintakeskustelun synnyttämät erilaiset live-keskustelutilaisuudet, joita voidaan toteuttaa eri ajankohtina, erilaisilla konsepteilla ja eri tahojen toimesta.
  5. Indikaattorikorien tiimoilla käytävä seurantakeskustelu kulminoituu vuosittain touko-kesäkuun vaiheessa vuosittain järjestettävään kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus -tilaisuuteen, jonka kautta keskeiset viestit välitetään myös poliittisille päätöksentekijöille.  Se, että seurantajärjestelmän ylläpito ja moderointi tapahtuu valtioneuvoston kansliassa luo myös suoran kytkennän poliittisen päätöksenteon valmistelukoneistoon.

Seurantajärjestelmän käyttöönotto tapahtuu tänä syksynä. Tavoittena on, että ensimmäinen kori ”Resurssiviisas talous ja hiilineutraali yhteiskunta” julkistetaan kestavakehitys-fi -sivulla syyskuun aikana. Siitä jatketaan rullaavasti eteenpäin niin, että kaikki korit olisi kertaalleen käsitelty kesäkuuhun 2018 mennessä. Myös seurannan asiantuntijaverkoston toiminta jatkuu syksyllä. Asiantuntijaverkoston asialistalla on muun muassa muutaman indikaattorikorin indikaattoreiden viimeistely, ja koko seurantajärjestelmän kehittäminen sen käyttöönoton myötä.

Tarkemmin seurantajärjestelmä ja indikaattoreita on kuvatta tässä kestävän kehityksen toimikunnalle toukokuussa valmistellussa muistiossa. Englanninkielinen kuvaus järjestelmästä löytyy tästä.

_________________________________

Sami Pirkkala
Erityisasiantuntija, kestävä  kehitys
Valtioneuvoston kanslia
p. 0295 160 487
p. 050 598 0724
[email protected]

Mr Sami Pirkkala
Senior Specialist, Sustainable Development
Prime Minister’s Office
tel. +358 295 160 487
mobile +358 50 598 0724
[email protected]

Selaa blogin artikkeleita