Kestävää kehitystä -blogi

Jaana Herranen: Opiskelijat opettajina kestävä kehitys opetuksessa –kurssi

Kestävän tulevaisuuden rakentamisessa tarvitaan monitieteistä yhteistyötä ja uusia tapoja toimia. Koulutuksella on tässä suuri merkitys. Oppijoiden roolia aktiivisina toimijoina voi korostaa antamalla heille enemmän vastuuta omasta oppimisestaan. Etenkin korkeakouluopetuksessa opiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia oppimisesta ja opiskeltavista asiasisällöistä voisi hyödyntää entistä paremmin. Voisivatko opiskelijat ehdottaa mitä ja miten kurssit toteutetaan? Voisivatko opiskelijat suunnitella ja pitää kursseja toisille opiskelijoille?

Nämä pohdinnat yhdistettynä näkemykseen kestävän kehityksen opetuksen monitieteellisyydestä ja kompleksisuudesta, johtivat opiskelijoiden suunnittelemaan ja pitämään pilottikurssiin ”kestävä kehitys opetuksessa” keväällä 2015 kemian opettajankoulutusyksikössä. Kurssi sai alkunsa ActSHEN -hankkeeseen osallistumisesta vuodesta 2013 alkaen. ActSHEN (Action for Sustainability in Higher Education in the Nordic region) on pohjoismainen yhteistyötutkimushanke, jossa on kehitetty lähestymistapoja tukea kestävän kehityksen opetusta korkeakoulutasolla. Kehitetyt lähestymistavat (uudet kurssit, muutokset jo olemassa oleviin kursseihin ja toimintapoihin) korostavat eri tavoilla opiskelijoiden aktiivisuutta ja opiskelijalähtöisyyttä.

Kestävä kehitys opetuksessa -kurssin vetäjätiimiin valittiin opintojensa loppuvaiheessa oleva monitieteinen opiskelijaryhmä, jolla oli tiiminä taitoa ja tietoa kestävästä kehityksestä ja yleisesti opettamisesta ja ennen kaikkea motivaatioita sen ja ylipäänsä korkeakouluopetuksen kehittämiseen. Opiskelijat olivat opettajaopiskelijoita tai kestävän kehityksen opetuksesta kiinnostuneita opiskelijoita. Kurssiin osallistuvat opiskelijat olivat niin ikään monista eri pääaineista Helsingin yliopistosta. Kurssi oli huikea ja vahvisti jo oletettua näkemystä opiskelijoiden mahdollisuuksista kurssin järjestämisessä. Opiskelijat toivoivat kurssin jatkuvan, ja haastoivatkin kemian opettajankoulutusyksikön kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen tarjoamaan puitteet kurssin järjestämiselle. Pilottikurssin jälkeen kurssi järjestettiinkin uudestaan huomioon ottaen opiskelijoiden ehdotukset kurssin kehittämiseksi. Esimerkiksi seuraavia kurssin vetäjiä on tukemassa edellisen vuoden vetäjätiimi mentoreina. Kurssia järjestetään nyt kolmatta kertaa, ja seuraava kurssi on keväällä 2017.

Kurssin suunnitteluprosessista tehdään myös tutkimusta. Tutkimus liittyy opiskelijoiden mahdollisuuksiin ja haasteisiin kurssin suunnittelussa sekä esimerkiksi menetelmävalintoihin kurssin suunnittelun aikana. Kursseilla on käytetty lukuisia erilaisia tapoja oppia. On ollut esimerkiksi keskustelevaa luennointia ja vierailijoita, vierailuja, paneelikeskusteluita, blogin kirjoittamista, oman projektin tai interventiot tekoa, väittelyitä ja roolileikkejä. Lisää esimerkkejä on nähtävillä kurssiblogeissa: https://kekeop.wordpress.com/ ja https://ideahautomo.wordpress.com/.

Erityisesti opettajaopiskelijoille ja opetuksesta kiinnostuneille opiskelijoille kurssin suunnittelu ja vetäminen on tarjonnut mahdollisuuksia oman osaamisensa kehittämiseen. Opiskelijat ovat rohkaistuneet ja kehittäneet omaa ja muiden opiskelijoiden kompetenssia vaikuttaa yhteisiin asioihin. Kurssin suunnittelun ja toteutuksen aikana keskustelu siitä, mitä kestävä kehitys sekä sen opettaminen ja oppiminen on, on ollut voimakkaasti läsnä. Kurssimalli soveltuu erityisen hyvin kestävän kehityksen opetukseen, jossa diskurssit eri tieteiden ja toimijoiden välillä ovat välttämättömiä, ja jossa monisyisten ongelmien ratkaisuun voi olla useita mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja.

 

Jaana Herranen

Tohtorikoulutettava ja kurssikoordinaattori

Opettajankoulutusyksikkö, kemian laitos, Helsingin yliopisto