Hyppää sisältöön

Statsminister Marins anförande vid riksdagens remissdebatt om redogörelsen om genomförande av Agenda 2030

Statsrådets kommunikationsavdelning
4.11.2020 14.12
Tal 693

(Det talade ordet gäller)

Ärade talman

Enligt FN:s lyckorapport bor världens lyckligaste människor i Finland. Det är något vi kan vara stolta över. Vår levnadsstandard är hög, vårt samhälle fungerar väl, vi har en ren miljö och livskvaliteten upplevs som god. Finländarna litar på varandra och på samhällets institutioner.

Det finländska välfärdssamhället har byggts upp målmedvetet och långsiktigt i samarbete mellan olika aktörer. Ett jämlikt och socialt inkluderande samhälle ligger också bakom vår ekonomiska framgång. En högklassig utbildning som är tillgänglig för alla har varit en av de viktigaste faktorer som bidragit till vårt samhälles utveckling.

Vårt samhälle är dock inte färdigt än. Den framtida välfärden måste bygga på hållbar utveckling. Därför är också målet för regeringsprogrammet ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

Ärade talman

Vår viktigaste uppgift under de kommande årtiondena är att göra det nordiska välfärdssamhället hållbart med tanke på klimatet och miljön. I framtiden måste vår ekonomi basera sig på resurseffektiv användning av material och på materialåtervinning, inte på överexploatering av naturresurser. Cirkulär ekonomi och lösningar inom ren teknik innebär för Finland också en möjlighet till ökad export och sysselsättning. Genom att förnya vår ekonomi så att den blir mer hållbar med tanke på klimatet och miljön minskar vi inte bara vårt eget klimatavtryck, utan stärker också vår globala roll i kampen mot klimatförändringar.

År 2015 åtog sig Finland att genomföra handlingsplanen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Denna handlingsplan, som man kommit överens om i FN, innehåller 17 mål som syftar till eliminering av fattigdom och till en hållbar utveckling där miljön, ekonomin och människan beaktas jämlikt.

Ärade talman

Målen för Agenda 2030 överensstämmer i stort sett med regeringsprogrammets mål, och det har varit lätt för regeringen att fortsätta engagera sig i genomförandet av handlingsplanen.

Det bärande och genomgående temat för Agenda 2030 är att ingen ska bli efter i utvecklingen. Regeringsprogrammet betonar socialt ansvar, där vi bär ansvaret för varandra och vår gemensamma framtid.

Ärade talman

Regeringens redogörelse om genomförande av Agenda 2030 har beretts under exceptionella förhållanden. Coronapandemin har inneburit en allvarlig hälsomässig och ekonomisk global samhällskris. Regeringen har haft som mål att förhindra att viruset sprids i samhället, att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och att skydda särskilt dem som tillhör riskgrupper. Samtidigt har vi stött företag, regioner och människor för att de skador som epidemin orsakar ska bli så små som möjligt.

Inom den ekonomiska politiken har man under de senaste månaderna särskilt fokuserat på att hantera coronakrisens ekonomiska konsekvenser. Trots att omvärlden har förändrats har de primära syftena med regeringsprogrammets ekonomiska politik förblivit desamma. Ett av målen för regeringens ekonomiska politik är ökad välfärd. Med detta avses en ekologiskt och socialt hållbar ekonomisk tillväxt, en hög sysselsättning och hållbara offentliga finanser.

I nuläget är det ännu viktigare att stärka förutsättningarna för ökad sysselsättning och investera i kompetens, forskning, produktutveckling och infrastruktur. En målmedveten och konsekvent klimatpolitik är en grundläggande förutsättning för framtida ekonomisk tillväxt och för en stabil verksamhetsmiljö för företagen. Hållbara offentliga finanser förutsätter inte bara en högre sysselsättning, utan också strukturella reformer.

Agenda 2030 syftar till en hållbar utveckling där miljön, ekonomin och människan beaktas jämlikt. Den sociala och ekonomiska utvecklingen är beroende av en hållbar användning av naturresurserna. Vi kan nå målen för hållbar utveckling endast om den globala uppvärmningen och förlusten av biologisk mångfald stoppas.

Ärade talman

Engagemanget i genomförandet av Agenda 2030 är viktigt för regeringen också med tanke på det internationella systemet. När de grundläggande strukturerna i det multilaterala, regelbaserade systemet utmanas, är det viktigt att de länder som stöder och drar nytta av systemet, såsom Finland, håller fast vid gemensamma överenskommelser. Också av denna orsak anser regeringen att det är viktigt att Finland arbetar målmedvetet för målen för Agenda 2030.

Finland har förbundit sig till FN:s universella värden och verkar för att stärka folkrätten, demokratin och de mänskliga rättigheterna. Demokrati samt respekt för och tillgodoseende av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna är förutsättningar för att målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030 ska kunna nås i Finland och globalt.

Ärade talman

Till följd av coronapandemin ökar den extrema fattigdomen i världen för första gången på över 20 år, och målen för hållbar utveckling är allvarligt hotade. De fattigaste människorna är i särskilt utsatt ställning i krisen. I många länder är de ekonomiska och sociala konsekvenserna mer omfattande och långvariga än hälsokrisen. I och med krisen har ojämlikheten ökat och jämställdheten mellan könen försämrats. Krisen har också haft negativa konsekvenser för ländernas inre stabilitet och säkerhet, tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna och demokratiutvecklingen.

En förutsättning för att målen för Agenda 2030 ska nås är att man tillgodoser de humanitära behoven i världen och ingriper i de bakomliggande orsakerna till dem. En trygg värld som präglas av hållbar utveckling ligger också i finländarnas intresse. Finlands utrikes- och säkerhetspolitik, som är förankrad i de mänskliga rättigheterna, och därmed också utvecklingspolitiken hör till de viktigaste verktygen för globalt ansvarstagande.

Ärade talman

I regeringens redogörelse om genomförandet av Agenda 2030 presenteras de konkreta åtgärder som regeringen vidtar för att främja vart och ett av de 17 målen för hållbar utveckling. Redogörelsen bygger på regeringsprogrammet och de åtgärder som ingår i det. Finlands åtgärder i fråga om varje enskilt mål behandlas såväl ur ett nationellt som ur ett globalt perspektiv.

Dessutom beskriver redogörelsen läget för hållbar utveckling i Finland i dag, de politiska principer som styr det nationella genomförandet, organiseringen av det nationella genomförandet samt mekanismerna för uppföljning och utvärdering av genomförandet.

De principer som styr den nationella politiken för hållbar utveckling är långsiktighet och förändringsvilja, koherens och globalt partnerskap samt ägandeskap och delaktighet. Dessa principer presenterades redan år 2017 i den första nationella redogörelsen om genomförande av Agenda 2030. Principerna styr också arbetet i Finlands kommission för hållbar utveckling.

När det gäller principerna för uppföljning och utvärdering av genomförandet av Agenda 2030 fortsätter regeringen det arbete som inleddes redan under förra regeringsperioden. Regeringen har i redogörelsen förbundit sig att utvärdera den nationella politiken för hållbar utveckling år 2022. Genom utvärderingen vill regeringen skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete för hållbar utveckling också under nästa valperiod.

Ärade talman

Vid förhandlingarna om FN:s handlingsplan för hållbar utveckling framhöll Finland vikten av en strategi som bygger på de mänskliga rättigheterna och ett brett deltagande. Även om vi behandlar regeringens redogörelse om genomförandet av Agenda 2030, är det viktigt att minnas betydelsen av att alla aktörer i samhället deltar i arbetet för de 17 globala målen. Det säkraste sättet att nå målen är genom likriktade handlingar med liknande målsättningar inom olika samhällssektorer. Kommuners och städers, sammanslutningars och organisationers, företags och även enskilda individers handlingar har en enorm inverkan. Alla dessa aktörer förtjänar ett tack.

Ärade talman

Genomförandet av Agenda 2030 pågår fortfarande. Trots att vi i många hänseenden har gjort framsteg har vi ännu inte uppnått målen, varken globalt eller i Finland. Vi har nu knappt tio år på oss att nå de gemensamma målen.

Enligt internationella utvärderingsrapporter har Finland redan nått, eller är på väg att nå, de huvudmål för Agenda 2030 som anknyter till eliminering av fattigdom, hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla, rent vatten, tillgång till ren energi, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, industri och innovationer, minskad ojämlikhet, hållbara städer och samhällen samt fungerande institutioner och rättssystem.

De största utmaningarna för Finland anknyter å sin sida till behov att ändra konsumtions- och produktionsmönster, klimatåtgärder, hav och marina resurser samt stöd till andra länder när det gäller genomförandet av Agenda 2030.

Finland har föresatt sig att nå samtliga mål för hållbar utveckling. Denna redogörelse är en åtgärdsplan för att uppnå dem.