EU-ministerutskottet diskuterade konferensen om Europas framtid

Statsrådets kommunikationsavdelning
4.6.2021 11.18 | Publicerad på svenska 4.6.2021 kl. 15.34
Pressmeddelande 362/2021

Vid sitt möte fredagen den 4 juni diskuterade EU-ministerutskottet konferensen om Europas framtid, Europeiska kommissionens handlingsplan med sikte på nollförorening av luft, vatten och mark samt toppmötet mellan EU och Förenta staterna. Ministerutskottet fastställde även Finlands ståndpunkter inför rådsmöten nästa vecka.

EU-ministerutskottet slog fast att Europaminister Tytti Tuppurainen ska representera Finland vid plenarsammanträden under konferensen om Europas framtid. Regeringens andra företrädare utses på basis av de teman som ska behandlas vid respektive plenarsammanträde. Finland ser det som viktigt att konferensens fokus ligger på de unga. Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf ansvarar för arrangemangen kring ansökningsomgången för Finlands medborgarrepresentant. Det första plenarsammanträdet ordnas i Strasbourg den 18–19 juni. EU-ministerutskottet diskuterade också den serie av diskussionsmöten som ordnas på olika håll i Finland i syfte att höra allmänhetens åsikter om Europeiska unionen och dess framtid.

EU-ministerutskottet fastställde att Finland stöder kommissionens handlingsplan med sikte på nollförorening av luft, vatten och mark. Handlingsplanen, som kommissionen antog den 12 maj, är en del av den europeiska gröna given. I handlingsplanen presenteras en vision om en värld år 2050 där föroreningar inte längre orsakar skada för människors hälsa och naturens ekosystem, och utsläppen ligger inom gränserna för jordens bärkraft. Särskilt viktiga för Finland är de åtgärder som främjar minskad belastning på vattendragen, trygga materialomlopp och stöd för cirkulär ekonomi.

EU-ministerutskottet behandlade också toppmötet mellan EU och Förenta staterna, som hålls i Bryssel den 15 juni. EU representeras vid mötet av Europeiska rådets ordförande Charles Michel och Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Teman för toppmötet är bland annat coronapandemin, beredskap inför och förebyggande av pandemier, klimat- och miljöfrågor samt samarbete i handels- och investeringsfrågor. På agendan står också samarbete i frågor kring teknik och digitalisering, främjande av demokrati och gemensamma värderingar samt utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete. Finland anser att det är viktigt att EU och Förenta staterna har intensiva och nära relationer.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:
•    rådet för rättsliga och inrikes frågor den 7–8 juni
•    miljörådet den 10 juni
•    energirådet den 11 juni.

Justitieministrarna ska bland annat godkänna allmänna riktlinjer gällande förordningarna om rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar, om det så kallade e-CODEX-systemet och om Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. Dessutom ska ministrarna diskutera rättsliga frågor med anknytning till förordningen om digitala tjänster och rättsliga frågor med anknytning till rättsstatsprincipen. Rådet väntas även anta slutsatser om gränsöverskridande skydd av utsatta vuxna. Dessutom får rådet en lägesrapport om inledandet av Europeiska åklagarmyndigheten Eppos verksamhet.

Inrikesministrarna ska diskutera bland annat artificiell intelligens med tanke på den inre säkerheten, coronapandemins konsekvenser för kampen mot brottslighet samt kommissionens Schengenstrategi.

Miljörådet har för avsikt att anta slutsatser om strategin för klimatanpassning. Vid mötet behandlas också läget i fråga om batteriförordningen och EU:s handlingsplan för nollförorening.
Energiministrarna ska godkänna en allmän riktlinje gällande förslaget till förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer samt anta slutsatser om renoveringsvågen i Europa. Dessutom behandlar ministrarna vätgasstrategien för ett klimatneutralt Europa, som kommissionen lade fram den 8 juli 2020.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli