Hyppää sisältöön

Luonnonsuojelulakiin ehdotetaan muutosta: Uusi kunnostus- ja hoitotoimien tukijärjestelmä edistämään luonnon monimuotoisuutta

Ympäristöministeriö 27.8.2020 13.40
Tiedote

Luonnonsuojelulakiin ehdotetaan tänään eduskunnalle annetulla hallituksen esityksellä lisäystä luonnon monimuotoisuuden suojelemisen edistämiseksi tehtävien kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden tukemisesta. Muutoksilla mahdollistettaisiin erityisesti Helmi-elinympäristöohjelman ennallistamis- ja hoitotoimia yksityismailla. Lain on määrä tulla voimaan 1.11.2020.

Lain tarkoituksena on valtion harkinnanvaraisen tuen avulla edistää luonnon monimuotoisuutta parantavia toimenpiteitä. Tuen myöntäjinä toimisivat alueelliset ELY-keskukset. 

Uusi tuki mahdollistaisi nykyistä laajemmin yksityismailla sijaitsevien tärkeiden luontoarvojen kunnostuksen ja hoidon ja kannustaisi luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Uusia tuen muotoja ovat tavarana ja palveluna osoitettu tuki. Palveluilla tarkoitetaan elinympäristöjen ja luontotyyppien hoito- ja ennallistamistoimia, kuten niittoa, puiden raivausta ja laidunnuksen järjestämistä, ja tavaroilla esimerkiksi perinnebiotooppien hoidossa tarvittavia aitaamistarvikkeita.

”On hienoa, että pääsemme perinnebiotooppien kunnostus- ja hoitotöihin nyt myös yksityismailla osana uuta Helmi-ohjelmaa. Suomen kaikki perinnebiotoopit ovat uhanalaisia ja vahvistetut luonnonsuojelun resurssit tulevat todella tarpeeseen,” ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Luonnonsuojelulakiin sisällytettäisiin perussäännökset ja asetuksenantovaltuudet luonnonsuojelulaissa tarkoitettujen luontotyyppien, lajien elinympäristöjen ja luonnon- ja kulttuurimaisemien hoito-, ennallistamis- ja kunnostustoimien taloudellisen tuen järjestelmästä. Esitykseen sisältyvät myös säännösehdotukset mm. EU:n valtiontukisääntöjen noudattamisesta, tuen hakemisesta, tuen myöntämisen edellytyksistä ja päätöksen antamisesta.

Hallituksen esityksellä edistetään pääministeri Marinin hallitusohjelman Helmi-elinympäristöohjelman toimeenpanoa. Helmi-ohjelman pääasiallisena tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa maanomistajien vapaaehtoisuuteen perustuen. 

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi, [email protected], p. 0295 250 278

Ministeri Mikkosen eritysavustaja Antti Heikkinen, [email protected], p. 050 348 1406

Krista Mikkonen